Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Diplomski sveučilišni studiji

Diplomski sveučilišni studiji

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i Diplomski sveučilišni studij Ekonomija traju jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra i nastavak su istoimenih preddiplomskih sveučilišnih studija na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u trajanju od četiri akademske godine. 

Do zaključno akademske godine 2018./2019. moguć je upis na diplomske sveučilišne studije. Za upis na te studije uvjet je završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od četiri akademske godine (osam semestara) i stečenih ukupno 240 ECTS bodova. Odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij podrazumijeva završen studij na ekonomskom ili srodnom fakultetu, odnosno odjelu za ekonomiju sveučilišta u Hrvatskoj ili inozemstvu, te onim srodnim fakultetima koji izvode preddiplomske sveučilišne studije čiji nastavni planovi i programi sadrže odgovarajuću grupu ekonomskih kolegija na svim godinama studija. 

Završetkom diplomskih sveučilišnih studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije. Kratica oba naziva je mag. oec. koja se piše iza imena i prezimena.