Uvjeti doktorandima za objavu znanstvenog rada

Uvjeti doktorandima vezani uz objavu znanstvenog rada u obliku objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije

A) Ispunjavanje uvjeta objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu (priznaju se radovi s do tri autora)

Prilikom predaje članka u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz članak je potrebno dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće:
1.     ime(na) i prezime(na) autora članka,
2.     naslov članka,
3.     naziv međunarodno priznatog znanstvenog časopisa,
4.     godina izdanja i izdavač časopisa,
5.     brojevi stranica časopisa na kojima je objavljen članak,
6.     baza(e) u kojoj(ima) se časopis referira,
7.     podaci o uredničkom odboru časopisa,
8.     informacije o primijenjenom postupku recenzije.


B) Ispunjavanje uvjeta sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (priznaju se radovi s do tri autora)

Prilikom predaje rada objavljenog u zborniku radova s konferencije u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz rad potrebno je dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće: 
1.     ime(na) i prezime(na) autora rada,
2.     naslov rada,
3.     naziv, datum i mjesto održavanja međunarodne konferencije,
4.     godina izdanja i izdavač zbornika konferencije (oznaka službene web stranice organizatora konferencije),
5.     brojevi stranica zbornika na kojima je rad objavljen,
6.     baza(e) u kojoj(ima) se zbornik referira,
7.     podaci o programskom odboru,
8.     informacije o primijenjenom postupku recenzije te
9.     ostali relevantni podaci koji se odnose na ispunjavanje uvjeta doktoranada.

Doktorandi koji imaju obvezu ispunjavanja oba uvjeta (objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije), dokaze o ispunjenim uvjetima donose zajedno, odnosno Odbor će razmatrati oba uvjeta na jednoj sjednici.


Upućivanje dopisa Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
 
Nakon što je doktorandu prihvaćena tema doktorske disertacije na sjednici Fakultetskog vijeća te su stečeni uvjeti iz prethodne stavke (objave radova) polaznik doktorskog studija piše kratki dopis Odboru za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij u kojem navodi tražene informacije i prilaže dokaz o objavljenom znanstvenom radu (osim znanstvenog rada potrebno je kopirati naslovnicu časopisa/zbornika, stranicu na kojoj su navedene informacije o uredničkom odboru i postupku recenzije, sadržaj – da se vidi da je doktorandov znanstveni rad objavljen u tom broju/zborniku).
 
Znanstveni radovi šalju se u originalu i elektroničkom poštom djelatnici Referade za poslijediplomske studije, gđi Sanji Šantek, mag. iur. (ssantek@efzg.hr).
 
Polaznik studija koji treba ispuniti oba uvjeta (časopis i konferencija) dokaze o ispunjenim obvezama dostavlja zajedno (tako da na Odbor materijali idu u kompletu).