Uvjeti doktorandima za objavu znanstvenog rada

Uvjeti doktorandima vezani uz objavu znanstvenog rada u obliku objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije

A) Ispunjavanje uvjeta objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu (priznaju se radovi s do tri autora)
Prilikom predaje članka u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz članak je potrebno dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće:
 1. ime(na) i prezime(na) autora članka,
 2. naslov članka,
 3. naziv međunarodno priznatog znanstvenog časopisa,
 4. godina izdanja i izdavač časopisa,
 5. brojevi stranica časopisa na kojima je objavljen članak,
 6. baza(e) u kojoj(ima) se časopis referira,
 7. podaci o uredničkom odboru časopisa,
 8. informacije o primijenjenom postupku recenzije.
B) Ispunjavanje uvjeta sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (priznaju se radovi s do tri autora)
Prilikom predaje rada objavljenog u zborniku radova s konferencije u papirnatoj i elektroničkoj verziji, uz rad potrebno je dostaviti te u materijalima jasno označiti sljedeće: 
 1. ime(na) i prezime(na) autora rada,
 2. naslov rada,
 3. naziv, datum i mjesto održavanja međunarodne konferencije,
 4. godina izdanja i izdavač zbornika konferencije (oznaka službene web stranice organizatora konferencije),
 5. brojevi stranica zbornika na kojima je rad objavljen,
 6. baza(e) u kojoj(ima) se zbornik referira,
 7. podaci o programskom odboru,
 8. informacije o primijenjenom postupku recenzije te
 9. ostali relevantni podaci koji se odnose na ispunjavanje uvjeta doktoranada.
Doktorandi koji imaju obvezu ispunjavanja oba uvjeta (objave članka u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu i sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji sa znanstvenim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije), dokaze o ispunjenim uvjetima donose zajedno, odnosno Odbor će razmatrati oba uvjeta na jednoj sjednici.