Natječaj za upis na studij 2019./2020.

NATJEČAJ
 
za upis nove generacije studenata na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij ekonomije i poslovne ekonomije
u akademskoj 2019./2020. godini
 
 
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ 
EKONOMIJE I POSLOVNE EKONOMIJE
 
Voditeljica studija: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:
1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti. 
2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
3. Poznavanje engleskog jezika.
4. Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, na prijedlog Vijeća doktorskoga studija, Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.
 
Prijave se zaprimaju do 27. rujna 2019. godine.
Planirani početak nastave na studiju je 11. studenoga 2019. godine.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Diplomu (ovjerenu kopiju)
2. Prijepisi ocjena sa svih razina studija
3. Preporuke (ako je prosjek ocjena na studijima bio niži od 4,00)
4. Domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija (ne starija od šest mjeseci) 
5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci)
6. Životopis
7. Odluka organizacije o plaćanju (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8. Kandidat koji dodiplomski sveučilišni ili prediplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
9. Motivacijsko pismo (opsega cca 500 riječi odnosno maksimalno na  jednoj stranici) u kojem kandidat navodi motive za upis studija, područje znanstvenog interesa, kao i rezultate koje želi ostvariti.
 
Obrazac prijave možete preuzeti na : http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=22360
 
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za poslijediplomske studije
Trg J.F.Kennedyja 6, Zagreb
 
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na: 
 
telefon: 01/238 -3218; 238-3219
 
 
web stranici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija ekonomije i poslovne ekonomije: