Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Nacrt istraživanja i istraživačke radionice

Nacrt istraživanja i istraživačke radionice

Nacrt istraživanja i istraživačke radionice

Prva i druga istraživačka radionica predstavljaju osnovu za izradu nacrta doktorskog rada i pripremu za prijavu teme doktorskog rada.

1. Istraživačka radionica

Studenti trebaju predati pisani materijal opsega cca.12-15 stranica, a na radionici usmeno prezentiraju:

 • područje doktorskog rada,
 • izabranu temu doktorskog rada,
 • problem istraživanja doktorskog rada,
 • metode koje će se općenito koristiti prilikom istraživanja  i
 • popis literature koja se odnosi na područje istraživanja.

Nakon izlaganja doktoranda u trajanju od 10 minuta, raspravlja se o prijedlogu teme i problemu istraživanja te se daju primjedbe i komentari za unapređenje nacrta istraživanja.
Na prvoj radionici sudjeluju doktorandi, potencijalni mentori, profesori na studiju i članovi Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
VAŽNO! Na kraju pisanog rada treba biti potpis kandidata i potpis potencijalnog mentora. 

2. Istraživačka radionica

Studenti trebaju predati pisani rad (u kojem je uz ostalo potrebno navesti i objasniti varijable sukladno tablici koja se nalazi na poveznici opsega cca.12-15 stranica, a na radionici usmeno prezentiraju:

 • dispoziciju doktorskog rada,
 • ciljeve doktorskog rada,
 • hipoteze doktorskog rada i
 • metode kojima će se dokazati pojedina hipoteza.

Nakon izlaganja doktoranda u trajanju od 10 minuta, raspravlja se o dispoziciji, ciljevima, hipotezama i metodama istraživanja te se daju primjedbe i komentari za unapređenje nacrta istraživanja.

Na drugoj radionici sudjeluju doktorandi, potencijalni mentori, profesori na studiju i članovi Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
VAŽNO! Na kraju pisanog rada treba biti potpis kandidata i potpis potencijalnog mentora. 


VAŽNO!
Radionice su obvezne svim studentima Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija koji tek nakon sudjelovanja na radionicama smiju pristupiti prijavi teme doktorskog rada.
Prema odluci Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij od 19.10.2010. godine vremenski razmak između dviju radionica na kojima doktorand sudjeluje treba biti najmanje 2 mjeseca.

Okvirni raspored održavanja istraživačkih radionica:

 • veljača tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica),
 • lipanj tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica),
 • listopad tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica).


Informacije o nadolazećim radionicama


Istraživačke radionice u lipnju 2019. godine

 

Raspored istraživačkih radionica u lipnju možete vidjeti ovdje

 

PhD Workshop na FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business

Na sastanku Odbora za doktorske studije održanom 19. ožujka 2019. donesena je odluka da se PhD Workshop na FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business (https://odyssey.net.efzg.hr/) priznaje kao jedna istraživačka radionica doktorskog studija "Ekonomija i poslovna ekonomija". Sve upute o prijavi na PhD Workshop (uključujući proceduru i rokove) nalaze se na sljedećoj poveznici: https://odyssey.net.efzg.hr/ph-d-workshop