Nacrt istraživanja i istraživačke radionice

Nacrt istraživanja i istraživačke radionice

Prva i druga istraživačka radionica predstavljaju osnovu za izradu nacrta doktorskog rada i pripremu za prijavu teme doktorskog rada.

1. Istraživačka radionica

Studenti trebaju predati pisani materijal opsega cca.12-15 stranica, a na radionici usmeno prezentiraju:

 • područje doktorskog rada,
 • izabranu temu doktorskog rada,
 • problem istraživanja doktorskog rada,
 • metode koje će se općenito koristiti prilikom istraživanja  i
 • popis literature koja se odnosi na područje istraživanja.

Nakon izlaganja doktoranda u trajanju od 10 minuta, raspravlja se o prijedlogu teme i problemu istraživanja te se daju primjedbe i komentari za unapređenje nacrta istraživanja.
Na prvoj radionici sudjeluju doktorandi, potencijalni mentori, profesori na studiju i članovi Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
VAŽNO! Na kraju pisanog rada treba biti potpis kandidata i potpis potencijalnog mentora. 

2. Istraživačka radionica

Studenti trebaju predati pisani rad (u kojem je uz ostalo potrebno navesti i objasniti varijable sukladno tablici koja se nalazi na poveznici opsega cca.12-15 stranica, a na radionici usmeno prezentiraju:

 • dispoziciju doktorskog rada,
 • ciljeve doktorskog rada,
 • hipoteze doktorskog rada i
 • metode kojima će se dokazati pojedina hipoteza.

Nakon izlaganja doktoranda u trajanju od 10 minuta, raspravlja se o dispoziciji, ciljevima, hipotezama i metodama istraživanja te se daju primjedbe i komentari za unapređenje nacrta istraživanja.

Na drugoj radionici sudjeluju doktorandi, potencijalni mentori, profesori na studiju i članovi Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
VAŽNO! Na kraju pisanog rada treba biti potpis kandidata i potpis potencijalnog mentora. 


VAŽNO!
Radionice su obvezne svim studentima Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija koji tek nakon sudjelovanja na radionicama smiju pristupiti prijavi teme doktorskog rada.
Prema odluci Odbora za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij od 19.10.2010. godine vremenski razmak između dviju radionica na kojima doktorand sudjeluje treba biti najmanje 2 mjeseca.

Okvirni raspored održavanja istraživačkih radionica:

 • veljača tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica),
 • lipanj tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica),
 • listopad tekuće godine (1. i 2. istraživačka radionica).


Informacije o nadolazećim radionicama

Istraživačke radionice u akademskoj godini 2019./2020. će se održati u sljedećim terminima: 
 • 28.10.-30.10.2019. 
 • 24.02.-26.02.2020.
 • 29.06.-01.07.2020.

Istraživačke radionice u listopadu 2019. 

Raspored izlaganja na istraživačkim radionicama u listopadu 2019. možete vidjeti OVDJEDoktorski kolokvij u sklopu XXVI. CROMAR Congress priznaje se kao istraživačka radionica

Odbor za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije prihvatio je prijedlog organizatora XXVI. CROMAR Congress-a da se PhD Workshop (doktorski kolokvij) koji će se održati u sklopu konferencije dana 11. prosinca 2019. godine priznaje kao 1. ili 2. istraživačka radionica na doktorskom studiju (PDF odluke Odbora).

Detalji o prijavi na doktorski kolokvij u sklopu XXVI. CROMAR Congress-a bit će uskoro objavljeni na sljedećem linku: https://cromar2019.net.efzg.hr/doctoral-colloquium

Molimo polaznike da se sve informacije o navedenoj aktivnosti obrate direktno organizatorima kongresa na e-mail: cromar2019@net.efzg.hr