Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za radno mjesto u Službi za arhivu i potporu poslovnih procesa

Natječaj za radno mjesto u Službi za arhivu i potporu poslovnih procesa

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto u Službi za arhivu i potporu poslovnih procesa
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste, internog naziva pomoćni radnik za arhivu na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice na rad s bolovanja
Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i uvjete za rad na ovom radnom mjestu:
  • završena osnovna škola, odnosno gimnazija ili srednja strukovna škola,
  • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
 
Prednost će se dati pristupnicima (m/ž) sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima na visokoškolskim institucijama te će se provesti pismeno testiranje i razgovor.
 
Uz prijavu pristupnici (m/ž) su dužni priložiti:
* životopis
* presliku svjedodžbe o završenoj školi
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
* presliku elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Pristupnik (m/ž) koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici (m/ž) koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
                                                                   
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i neuredne prijave te prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici (m/ž) će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.