Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za radno mjesto (referada)

Natječaj za radno mjesto (referada)

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto u Studentskoj referadi
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – administrativni referent, internog naziva referent u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad (2 mjeseca)
Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i uvjete za rad na ovom radnom mjestu:
  • završena gimnazija ili srednja škola društvenog smjera u četverogodišnjem trajanju
  • poznavanje rada na računalu
  • znanje engleskog jezika koje omogućava vođenje korespondencije
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
  •  
Pristupnici (m/ž) na natječaj prijavi prilažu:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
 
S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se razgovor i testiranje koji su odlučni za donošenje konačne odluke o izboru. U slučaju većeg broja pristupnika koji ispunjavaju uvjete natječaja, može se odrediti uži krug onih s kojima će se provesti razgovor i testiranje.
 
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. U slučaju ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 – u daljnjem tekstu: Zakon), pristupnik (m/ž) dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz članka 103. stavka 1. Zakona.
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.


Napomena: Natječaj je objavljen 24.01.2018. u Narodnim novinama i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.