Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za radno mjesto (knjižnica)

Natječaj za radno mjesto (knjižnica)

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto u Knjižnično-dokumentacijskom centru
 
 • jednog (1) izvršitelja(m/ž) na radno mjesto II. vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca
 
Kandidati (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (broj 28/11, 16/14, 60/14 i 47/17), te sljedeće posebne uvjete:
 • stečena sprema knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama
 • 1 godina radnog iskustva na knjižničnim poslovima
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • psihofizičke sposobnosti za rad s korisnicima
 
Kandidati (m/ž) prijavi za radno mjesto prilažu:
 • životopis na hrvatskom jeziku
 • dokaz o stručnoj spremi i ispunjavanju drugih uvjeta (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • potvrdu o radnom stažu.
 
S kandidatima (m/ž) koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se razgovor i testiranje radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. U slučaju ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 – u daljnjem tekstu: Zakon), pristupnik (m/ž) dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz članka 103. stavka 1. Zakona.
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.


U Zagrebu, 11.1.2018.

EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
Prof.dr.sc. Lajoš Žager

Napomena: 
Natječaj je 12.siječnja 2018. objavljen u Narodnim novinama, i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.