Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za radna mjesta (pomoćno osoblje)

Natječaj za radna mjesta (pomoćno osoblje)

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
 • za radna mjesta u Službi za tehničke i opće poslove
 
 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto rukovatelja postrojenja (rukovatelj centralnog grijanja) – radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (2 mjeseca)
 2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto pomoćnog radnika – spremačica, radno mjesto IV. vrste, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (1 mjesec)
 
 • za radno mjesto u Informatičkoj službi
 
 1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručni suradnik za informatiku –administrator informacijskog sustava (sistem inženjer), radno mjesto  I. vrste na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (3 mjeseca)
 
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik(m/ž) za radno mjesto pod rednim brojem 1. mora ispunjavati i uvjete za rad na ovom radnom mjestu, sukladno točkama 1., 2. i 3. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014 i 20/2015), a najmanje da ima:
 • završenu srednju strukovnu školu u trogodišnjem trajanju prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja za zanimanje strojar,
 • stručni ispit sukladno Pravilniku (za obavljanje poslova rukovatelja centralnog grijanja),
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • psihofizičke i zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) za radno mjesto pod rednim brojem 2. mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • najmanje završena osnovna škola,
 • zdravstvena sposobnost za rad na ovim poslovima.
 
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) za radno mjesto pod rednim brojem 3. mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine iz područja prirodnih ili tehničkih ili računalnih i informacijskih ili društvenih znanosti i 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima upravljanja poslužiteljskim i mrežnim infrastrukturama
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih ili tehničkih ili računalnih i informacijskih ili društvenih znanosti i  3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima upravljanja poslužiteljskim i mrežnim infrastrukturama
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • izvrsno poznavanje mrežnih sustava i opreme
 • izvrsno poznavanje poslužiteljskih operativnih sustava
 • psihofizičke sposobnosti rad sa korisnicima
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 3.) prijavi prilažu:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
* dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika) - za radno mjesto pod rednim brojem 1.
* potvrdu o radnom stažu -  za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 3.
 
S pristupnicima na natječaj obavit će se razgovor, a za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 3. provest će se i testiranje te će se prednost dati onim pristupnicima (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima.
 
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. U slučaju ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 – u daljnjem tekstu: Zakon), pristupnik (m/ž) dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz članka 103. stavka 1. Zakona.
 
 
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

           
U Zagrebu, 15.12.2017.
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Lajoš Žager 

Napomena: Natječaj je 15.12.2017. objavljen u Narodnim novinama i na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.