Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
I. za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta
 
  1. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za marketing, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
II. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologije, grana germanistika na Katedri za poslovne strane jezike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavna zvanja i na radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 4. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, a za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača (redni broj 5.) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Fakulteta te uvjete sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj na radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 5. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju (samo za radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 4.)

* presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u znanstveno i/ili znanstveno - nastavno zvanje ukoliko su birani (samo za radna mjesta pod rednim brojevima 1. do 4.)
*  presliku dokaza o završenom studiju (samo za radno mjesto pod rednim brojem 5.)
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


III. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za statistiku na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci)
 
Pristupnici (m/ž)za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta pod rednim brojevima 6. do 8.  moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radna mjesta pod rednim brojevima 6. i 7. dužni su uz pisanu prijavu na
natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju                                                                                                                                                        * popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)Pristupnici (m/ž) na natječaj na radno mjesto pod rednim brojem 8. dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom studiju

* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko pristupnik (m/ž) ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


*                  *                  *
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
                                                               
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Ukoliko se pristupnik (m/ž) javlja na više radnih mjesta istovremeno, potrebno je dostaviti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto, navesti redni broj i točan naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje.
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.