Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
I. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana marketing na Katedri za marketing, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
II. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za poslovne strane jezike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, a za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Fakulteta te uvjete sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta  priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju i odluke o posljednjem izboru u znanstveno i znanstveno – nastavno zvanje (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

*  presliku dokaza o završenom odgovarajućem studiju i odluke o posljednjem izboru u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje (za radno mjesto pod rednim brojem 2.)
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
* popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


III. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
 
  1. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatiku na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci)
  2. jednog (1) suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatiku na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci)
 
Pristupnici za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom studiju

* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


*                  *                  *
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. U slučaju ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 – u daljnjem tekstu: Zakon o hrvatskim braniteljima), pristupnik (m/ž) dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima.
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
                                                               
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Ukoliko se kandidat javlja na više radnih mjesta istovremeno, potrebno je dostaviti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto, navesti redni broj i točan naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje.
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

 
            U Zagrebu, 20.12.2017.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Lajoš Žager 

Napomena: 
Natječaj je 20.prosinca 2017. objavljen u Narodnim novinama, u dnevnim novinama 24 sata i na web stranici Euraxess jobs.