Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i u suradnička zvanja i na radna mjesta asistenta

Na temelju članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić raspisuje
N A T J E Č A J
  1. jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvene znanosti, polje ekonomija na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje
  2. za izbor 2 (dva) doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivom „PZS-2019-02-5372 IZAZOVI FINANCIJSKOG I NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA JEDINICA JAVNOG SEKTORA U KONTEKSTU PROMJENJIVIH ZAHTJEVA KORISNIKA INFORMACIJA" u sklopu Programa znanstvene suradnje  Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme do završetka projekta na Katedri za računovodstvo
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.
Pristupnici (m/ž) na natječaj (pod točkom 1.) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
*  presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani)
*  dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti                                    
*  popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta - doktorandi moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist, te ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
Pristupnici (m/ž) na natječaj (pod točkom 2.)  dužni su uz pisanu prijavu priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom studiju
* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko pristupnik ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
U Zagrebu, 06.11.2019. godine
  
                                                                                  DEKAN FAKULTETA
                                                                                  Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.