Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor u znanstveno – nastavna zvanja
 
  1. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za informatiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
  1. jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja 5.01. ekonomija i 5.03. politologija), na Katedri za organizaciju i menadžment
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u navedena znanstveno - nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 122/17).


Pristupnici (m/ž) za izbor dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

* presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u znanstveno i/ili znanstveno - nastavno zvanje (ukoliko su birani)
*  dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti                                                                                                            *  popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
*  domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)*******
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.