Natječaj za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta i na stručno radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
 
                                                                                                    N A T J E Č A J

                              
  1. za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta
 
  1. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) izvršitelja/icu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za organizaciju i menadžment na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (redni broj 1.)  moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i Statutom Fakulteta.
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda (redni broj 1.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti* popis znanstvenih i stručnih radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (redni broj 2.) moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17. i 98/19), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra ekonomije, odnosno odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom.
Pristupnici (m/ž) moraju imati ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima manji prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto asistenta (redni broj 2.) dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti:
* životopis
* presliku dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom sveučilišnom studiju
* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko pristupnik (m/ž) ima manji prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
  1. za izbor na stručno radno mjesto
3. jednog (1) izvršitelja/icu na stručnom radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na projektu na Katedri za turizam, na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu u sklopu projekta „ReCeZa – Regionalni centar Zabok“ (UP.03.3.1.05.0001) u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

Pristupnici (m/ž) na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 3. moraju, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:
  • završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, turističkog smjera, čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra ekonomije, odnosno završen sveučilišni dodiplomski studij Poslovne ekonomije, turističkog smjera, čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani/a ekonomist/ica.
DODATNA PREDNOST: završen program srednje škole turističke, ugostiteljske i/ili hotelijerske struke, u trajanju od četiri godine, čijim završetkom se stječe naziv hotelijersko-turistički/a tehničar/ka odnosno turističko-hotelijerski/a komercijalist/ica.

Pristupnici (m/ž)na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 3. dužni su uz pisanu prijavu priložiti:
* životopis u Europass formatu
* dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju i smjeru
* dokaz o završenom odgovarajućem srednjoškolskom programu i stečenom strukovnom nazivu (ukoliko se ostvaruje pravo dodatne prednosti)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 
Za pristupnike (m/ž) koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju, provest će se testiranje znanja engleskog jezika.
 
Pristupnik (m/ž) na natječaj koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) na natječaj koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2. je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Rok za prijavu na natječaj je za radno mjesto pod rednim brojem 3. je 15 dana od dana posljednje objave natječaja.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

 
 
                                                                                                                EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
 
                                                                                                                   Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v .r. Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama i dnevnim novinama 24 sata u petak 11. rujna 2020. godine.