Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje
 
  • jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 122/17).


Pristupnici (m/ž) za izbor dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
*  životopis
*  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen) 
*  dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti          
*  popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
*  domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)*******
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. U slučaju ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 – u daljnjem tekstu: Zakon o hrvatskim braniteljima), pristupnik (m/ž) dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima.
 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
                                                               
Prijave na natječaj (uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta) šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Napomena:
Natječaj je dana 9. ožujka 2018.  objavljen u Narodnim novinama, u dnevnim novinama 24 sata, na mrežnoj stranici Fakulteta i na mrežnoj stranici Euraxess jobs.