Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor jednog doktoranda

Natječaj za izbor jednog doktoranda

N A T J E Č A J
  • za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivomH2020 MGA MSCA-RISE NUMBER 823971 ‘Open Innovation – Research Translation and Applied Knowledge Exchange in Practice through University-Industry-Cooperation’ — OpenInnoTrain“ („Otvorene inovacije – translacijsko istraživanje i razmjena znanja kroz suradnju sveučilišta i gospodarstva“), u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« Hrvatske zaklade za znanost, na određeno vrijeme od četiri godine na Katedri za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb
     
Prednost će se dati pristupnicima (m/ž) s iskustvom u anketnom prikupljanju i obradi podataka, iskustvom rada na projektima Europske komisije, s iskustvom u korištenju programskih paketa za obradu podataka SPSS, Smart PLS ili R, pristupnicima s naprednim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina) te položenim vozačkim ispitom B kategorije.  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici (m/ž) na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete: završen preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili diplomski sveučilišni studij Ekonomije ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Prirodoslovno matematičkom fakultetu ili završen odgovarajući studij u inozemstvu te ostvaren ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00 tijekom studija. Ukoliko pristupnik (m/ž) ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora. Pristupnik (m/ž) koji bude izabran, dužan je upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij. U slučaju da je pristupnik (m/ž) upisan na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, mora dokazati da ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine.
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb
* rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž)  pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.