Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor doktoranda

Natječaj za izbor doktoranda

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2018. godine i članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb, dekan prof. dr. sc. Lajoš Žager raspisuje
N A T J E Č A J
  • za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u sklopu  Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivomOsnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub)“, na određeno vrijeme od četiri godine na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj
     
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici (m/ž) na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete: završen preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili diplomski sveučilišni studij Ekonomije, te ostvaren ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00 tijekom studija. Ukoliko pristupnik (m/ž) ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora. Pristupnik (m/ž) koji bude izabran, dužan je upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij. U slučaju da je pristupnik (m/ž) upisan na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, mora dokazati da ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine.
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
* životopis,
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju,
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta - Zagreb
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.