Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta

Natječaj za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta

Na temelju članka 9. Statuta Ekonomskog fakulteta – Zagreb te temeljem obavijesti Hrvatske zaklade za znanost »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« od 18.11.2018. godine, dekan prof. dr. sc. Jurica Pavičić raspisuje
 
N A T J E Č A J
  1. za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivom „Ekonomski sentiment: statistički, politički, bihevioralni i medijski aspekti njegovog utjecaja na ekonomsku aktivnost" u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri godine na Katedri za statistiku
  2. za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivomOdrživost javnih financija na putu u monetarnu uniju“ u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri godine na Katedri za financije
  3. za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivomDoprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima“ u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri godine na Katedri za marketing
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici (m/ž) na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:
Za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili magistar matematike, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili diplomirani inženjer matematike, te ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
Za točku 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili diplomski sveučilišni studij Ekonomije, te ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
 
Za točku 3.: završen preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije ili diplomski sveučilišni studij Ekonomije, te ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
Pristupnik (m/ž) koji bude izabran, dužan je upisati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.
 
 
 
 
 
Pristupnici (m/ž) su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
* životopis
* dokaz o završenom odgovarajućem studiju
* dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja prema uvjetima za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i
   dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž)  pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
 
U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte szop@efzg.hr.


Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.