Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj - Ured za međunarodnu suradnju

Natječaj - Ured za međunarodnu suradnju

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za radna mjesta u Uredu za međunarodnu suradnju
 
  1. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu mobilnost na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice na rad
  2. jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu mobilnost na određeno vrijeme od šest mjeseci u punom radnom vremenu
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i uvjete za rad na ovom radnom mjestu:
  • završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu                                                                                                          
  • 1 godina radnog iskustva                                                                                                              
  • prezentacijske i organizacijske vještine                                                                                            
  • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama
 
Prednost će se dati pristupnicima (m/ž) sa iskustvom u radu na visokoškolskim institucijama te će se provesti pismeno testiranje i razgovor te provjera znanja engleskog jezika.
 
Uz prijavu pristupnici (m/ž) na natječaj dužni su priložiti:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
* dokaz o poznavanju engleskog jezika
* preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
Pristupnici (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
                                                                   
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva i rednog broja radnog mjesta na koje se pristupnik (m/ž) prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
 
Ukoliko se pristupnik (m/ž) javlja na više radnih mjesta istovremeno, potrebno je dostaviti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto, navesti redni broj i točan naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje.
 
 
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i neuredne prijave te prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici (m/ž) će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.