Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Upute za priznavanje kolegija položenih na stranim sveučilištima

Upute za priznavanje kolegija položenih na stranim sveučilištima

UPUTE ZA STUDENTE KOJI TRAŽE PRIZNAVANJE PREDMETA POLOŽENIH NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA NA STRANIM SVEUČILIŠTIMA

Mole se studenti koji su na stranim sveučilištima položili predmete za koje traže priznavanje na našem fakultetu da predaju molbe s pripadajućim dokumentima u skladu s Odlukom o priznavanju predmeta i ECTS bodova stečenih na stranim sveučilištima.

Molba se predaje u Urudžbeni ured (preko puta recepcije na glavnom ulazu), a treba ju nasloviti na ECTS koordinatora (prof.dr.sc. Mario Spremić). U molbi treba točno naznačiti način odlaska na razmjenu (npr. Erasmus) i instituciju, a za sve kolegije za koje se traži priznavanje treba iskazati broj ECTS bodova, ocjenu, nastavno opterećenje (broj sati radnog opterećenja) i priložiti ovjerene programe (syllabuse sa službenih web stranica strane institucije). Nužno je ostaviti i kontakt e-mail adresu u slučaju da su potrebna daljnja objašnjenja ili dopune dokumentacije.

Molbi je potrebno priložiti sljedeće dokumente na engleskom ili hrvatskom jeziku:

1. Kopiju indeksa

2. Službeno ovjerene programe predmeta (syllabuse) za koje se traži priznavanje ili službena uputa sveučilišta na kojem je student gostovao o relevantnim web stranicama na kojima su programi vidljivi (to je potrebno učiniti za sve kolegije – izborne i obvezne).

3. Pisana potvrda nositelja obveznih kolegija o priznavanju (pored ovjerenih syllabusa koji su nužni za priznavanje svih kolegija, pisana potvrda nositelja dodatno je potrebna samo za obvezne kolegije. Studentima koji žele da im se kolegij položen na stranom sveučilištu prizna kao naš obvezni kolegij, preporuča se kontaktirati s nositeljem kolegija na našem fakultetu prije odlaska na razmjenu i, ako je moguće, uključiti se u obveze koje iz kolegija proizlaze dok su razmjeni, a po povratku molbi priložiti pisanu potvrdu o priznavanju. Pisana potvrda – mišljenje mora sadržavati sljedeće važne podatke za priznavanje: ime i prezime studenta, naziv institucije i kolegija, broj ECTS bodova, nastavno opterećenje i ocjenu).

4. Prijepis ocjena i stečenih ECTS bodova uz informaciju o načinu odlaska u inozemstvo (npr. Erasmus): Learning Agreement i Transcript of Records.

5. Dodatne podatke za svaki kolegij (kao službeni dokument ili službene web stranice sveučilišta):

a) skala ocjena (s uputom o pretvaranju u ECTS ocjene ukoliko je potrebno)
b) broj ECTS bodova (ili broj sati radnog opterećenja studenta)
c) broj sati predavanja i vježbi za predmet za koji se traži priznavanje (ukupno opterećenje u nastavi)
d) naziv kolegija i na engleskom jeziku.

U molbi je dobro navesti i koji se ranije upisani izborni kolegiji trebaju poništiti (kolegiji se mogu poništiti samo ako student nije izlazio na ispite, kolokvije ili testove iz tog kolegija).
Molbe se najčešće rješavaju unutar par tjedana. U sobi broj 5 mogu se dobiti sve informacije vezane za tijek rješavanja molbe.

Prof. dr. sc. Mario Spremić
ECTS koordinator