Odlazna mobilnost studenata - upute

Upute studentima koji idu na studijski boravak u inozemstvo

 
Postupak nakon odabira studenta za studijski boravak u inozemstvu
Ugovor o učenju / LA
Promjene Ugovora o učenju/LA-a  
Priznavanje kolegija
Promjene broja mjeseci mobilnosti, semestra i sl.
Odustanak od mobilnosti
Potvrda boravka na stranom sveučilištu
Polaganje ispita za vrijeme trajanja mobilnosti
Blokirana smart card ("x-ica") za vrijeme mobilnosti - Erasmus+ studenti
Nesmetan nastavak studija nakon povratka s mobilnosti
Ugovor o studijskom boravku (financiranju)
Znanje stranog jezika
Studentska viza
Zdravstveno osiguranje
Troškovi putovanja
Važni dokumenti 
Dobivanje međunarodno priznatih certifikata za znanje jezika

Kratice:
EFZG – Ekonomski fakultet – Zagreb
UMS – Ured za međunarodnu suradnju
SuZ – Sveučilište u Zagrebu
LA – Learning agreement / Ugovor o učenju

VAŽNO!
UPUTE ZA ERASMUS+ STUDENTE možete pronaći na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu.
PREZENTACIJA s radioince Razmijeni se! - Odlazak na Erasmus+ mobilnost 
 
 
Postupak nakon odabira studenta za studijski boravak u inozemstvu
 • Student je obavezan javiti se koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS odmah po obavijesti da je dobio stipendiju.
 • Erasmus+ studente stranom sveučilištu nominira Ured za međunarodnu suradnju EFZG-a.
 • Studente koji idu na studijski boravak preko bilateralnih sporazuma Sveučilišta u Zagrebu nominira Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
 • Druge nominacije ovise o vrsti razmjene.
 
 
Ugovor o učenju / LA
 • Ugovor o učenju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin.
 • Priznavanje odslušanih kolegija i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o učenju.
 • Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova studentu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu.
 • Student na instituciji domaćinu u jednom semestru mora upisati najmanje 25 ECTS bodova (za 5 mjeseci boravka), a za kraće razdoblje razmjerno manje (za 4 mjeseca 20 ECTS-a itd.).
 • Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika.
 • Osim studenta, na matičnome fakultetu obrazac odobrava i potpisuje ECTS-koordinator (prof. dr. sc. Mario Spremić).
 • Prije odlaska na studentsku razmjenu student mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom izabrati kolegije koje će pohađati na stranome sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o učenju.
 • Erasmus+ obrazac Ugovora o učenju za nalazi se ovdje, primjer kako se LA treba ispuniti možete vidjeti ovdje.
 • Obrazac Ugovora o učenju za druge oblike mobilnosti možete preuzeti ovdje.
 • VAŽNO: u slučaju da strano sveučilište zahtijeva ispunjavanje vlastitog obrasca, student mora ispuniti dva obrasca Ugovora o učenju: službeni Erasmus+ obrazac dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te obrazac stranog sveučilišta.
 • Studenti koji idu na studijski boravak u inozemstvo preko nekog drugog oblika razmjene koriste obrazac za druge oblike mobilnosti.
 • Sve predmete koje student upiše u Ugovor o učenju (odnosno promjene LA-a) student mora odslušati i izaći na ispit. Izlazak na ispit je obvezan, bez obzira što se može dogoditi da student neki ispit ne položi.
 • Osim koordinatoru za odlaznu mobilnost Sveučilišta u Zagrebu, student je dužan dostaviti potpisani Ugovor o učenju i koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS-u EFZG-a – potpisan od sve tri strane i ake se rade promjene također potpisan od sve tri strane.
 

Promjene Ugovora o učenju / LA-a
 
 • Ugovor o učenju može se mijenjati samo uz suglasnost svih potpisnika, a sve promjene moraju biti u pisanom obliku.
 • Student šalje sken prvotno potpisanog LA-a i promjene LA-a (sve potpisano i pečatirano od strane institucije domaćina) na mail ECTS koordinatoru i isključivo s ECTS koordinatorom dogovara promjene (paziti da minimalni broj ECTS bodova u semestru i dalje bude sukladan s trajanjem mobilnosti, npr. za 5 mjeseci 25 ECTS-a).
 • U tablicama LA-a u kojima se vrše promjene (A2 i B2) pod "Total (Number of ECTS)" potrebno je upisati stanje ECTS bodova koje student ima za semestar na razmjeni nakon promjena (a ne zbroj ECTS-a izbrisanih i dodanih kolegija).
 • Kada matična institucija (ECTS koordinator) odobri promjene student će na mail dobiti sken potpisanih i pečatiranih promjena LA-a.


 
Priznavanje kolegija
 • Upute za priznavanje kolegija možete pronaći ovdje.
 • (Napomena: sve više stranih sveučilišta uvodi praksu slanja prijepisa ocjena isključivo putem e-maila, stoga službeni dokument prijepisa ocjena (Transcript of Records) stranog sveučilišta dostavljen tim putem vrijedi jednako kao i dokument poslan poštom).
 
 
Promjene datuma mobilnosti 
 • Erasmus+ studenti: promjena datuma odlazak/dolazak: u slučaju da su vam se promijenili planirani datumi dolaska i odlaska sa stranog sveučilišta, u odnosu na ono što ste prijavili u online prijavi, nove ćete planirane datume javiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta putem maila (erasmus-student-sms@unizg.hr, erasmus-outgoing@unizg.hr), u kopiju staviti koordinatora za odlaznu mobilnost na EFZG-u.
 
 
Odustanak od mobilnosti
 • Erasmus studenti ispunjavaju poseban obrazac dostupan na linku - "Obrazac - Izjava o odustanku". Nakon što student ispuni i potpiše obrazac, dokument predaje na potpis ECTS koordinatoru, a zatim kompletno ispunjen potpisan obrazac dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - Odustanak“). 
 • U slučaju da student odustane od mobilnosti dužan je o tome pismeno obavijestiti i koordinatora za odlaznu mobilnost u UMS-u EFZG-a.
 
 
Potvrda boravka na stranom sveučilištu
 • Po dolasku na strano sveučilište stipendist je dužan u roku od petnaest dana u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj dolazak na strano sveučilište, tj. dobiti potpis i pečat nadležne osobe te obrazac poslati elektroničkom poštom na adresu koordinatoru za odlaznu mobilnost u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i koordinatoru za odlaznu mobilnost u UMS-u EFZG-a.
 • Službeni obrazac programa Erasmus+ dostupan je ovdje - "Statement of host institution - Confirmation of arrival/departure (start/end date)"
 • Obrazac za studente koji idu na studijski boravak u inozemstvo preko nekog drugog oblika razmjene 
 • Prije odlaska sa stranoga sveučilišta student je dužan u uredu za međunarodnu suradnju stranoga sveučilišta potvrditi svoj odlazak te po dolasku u Zagreb dostaviti potvrdu Uredu za međunarodnu suradnju EFZG-a u roku od 15 dana.

 
Polaganje ispita za vrijeme trajanja mobilnosti
 • Studenti koji odlaze na studijski boravak ili stručnu praksu u sklopu redovitog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija za vrijeme trajanja mobilnosti mogu polagati ispite na matičnoj instituciji 


Blokirana smart x-kartica ("x-ica") za vrijeme mobilnosti - Erasmus+ studenti
 • Za vrijeme mobilnosti na stranom sveučilištu, odlaznim Erasmus+ studentima će mirovati prava isključivo vezana uz subvencioniranu prehranu.
 

Nesmetan nastavak studija nakon povratka s mobilnosti
 • Točkom 5. Odluke o priznavanju predmeta i stečenih ECTS bodova položenih na stranim sveučilištima određeno je da je tijekom razmjene student oslobođen pohađanja obaveznih predmeta na matičnom fakultetu u semestru izbivanja, a studentu se omogućuje naknadno polaganje obaveznih predmeta na matičnom fakultetu bez formalnih zapreka za redoviti nastavak studija nakon povratka s razmjene u inozemstvu.
 • Ured za međunarodnu suradnju EFZG-a izdaje potvrdu o mobilnosti kojom potvrđujete prilikom izlaska na ispit (za kolegij koji niste slušali na EFZG-u jer ste u tom semestru bili na studijskom boravku u inozemstvu) da ste boravili na razmjeni.
 • Za izdavanje potvrde potrebno je priložiti dokument(e) ovjeren od institucije na kojoj ste boravili i u kojem će biti navedeni datumi kada ste bili na razmjeni (obrazac "Statement of host institution") – točan datum dolaska i odlaska na instituciju domaćina.
 • Dokument se predaje u Ured za međunarodnu suradnju po povratku s razmjene nakon čega će biti izdana Potvrda o mobilnosti. Za izdavanje potvrde mogu biti potrebna dva do tri radna dana.
 
 
Ugovor o studijskom boravku (financiranju)
 • Stipendisti koji primaju novčanu potporu od Sveučilišta u Zagrebu sklapaju sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o stipendiranju.
 
 
Znanje stranog jezika
 • Strana sveučilišta traže visoki stupanj znanja jezika i obično traže službene potvrde kod prijave – student je dužan provjeriti što strano sveučilište traži.
 • Ako student nema dovoljno znanje jezika (engleskog ili drugog) imat će poteškoća u savladavanju gradiva na stranom sveučilištu.
 
 
Studentska viza
 • Studenti su sami odgovorni za pribavljanje vize u svrhu studiranja.
 • Student obavezno treba s veleposlanstvom države u koju odlazi na mobilnost provjeriti je li mu je potrebna viza, čak i za boravak od tri mjeseca.
 
 
Zdravstveno osiguranje
 • Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje svoje mobilnosti. Ulaskom Hrvatske u EU, sve osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) osnovom koje će na području drugih država članica EU-a moći koristiti zdravstvenu zaštitu neodgodive naravi (provjeriti s HZZO-om). Međutim, osnovno osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica možda nije dovoljno, posebno u slučaju specifične liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje.
   
 • U slučaju da se student osigurava na stranom sveučilištu (to može biti dobrovoljno ili obvezno osiguranje za strane studente), student informacije može potražiti na webu stranog sveučilišta ili u brošurama koje dobije s prihvatnim pismom (takvo osiguranje može biti i povoljnije za studenta).
 • VAŽNO! Za bilo koje od ovih vrsta osiguranja, student mora provjeriti prihvaća li ga i inozemna ustanova na kojoj će ostvariti mobilnost, je li iznos osiguranja dovoljan te sve ostale detalje. U slučaju da studenti ovakve stvari ne provjere, može se dogoditi da osiguranje koje su izabrali ne prihvati strana ustanova i da moraju plaćati još jedno.
 
Troškovi putovanja
 • Stipendist sam snosi troškove putovanja, ukoliko u natječaju ne piše drugačije.
 
 
 
Važni dokumenti  

Dobivanje međunarodno priznatih certifikata za znanje jezika

Ako nije dovoljna potvrda fakulteta, već se traže međunarodno priznati certifikati za znanje jezika, potrebno je testirati znanje. Navedeni su linkovi najčešće traženih certifikata za engleski i njemački jezik.

ZA ENGLESKI: TOEFL, IELTS

ZA NJEMAČKI: ÖSD