Prijave diplomskih radova

Poštovani kolege i kolegice,

prilikom izrade prijave diplomskog rada na integriranom studiju smjera "Menadžment" neophodno je koristiti sljedeće upute za izradu prijave diplomskog rada - UPUTE ZA IZRADU PRIJAVE DIPLOMSKOG RADA(dokument je moguće preuzeti samo s net.efzg.hr računom)

Ujedno, obavezno je prilikom izrade popisa izvora u prijavi diplomskog rada te pri pisanju seminarskih i diplomskih radova pratiti sljedeće upute - UPUTE ZA IZRADU POPISA IZVORA. (dokument je moguće preuzeti samo s net.efzg.hr računom)

Nakon prijave teme diplomskog rada, studenti koji trebaju napraviti dorade u prijavljenoj temi diplomskog rada prolaze sljedeći postupak - POSTUPAK DORADE PRIJAVE TEME DIPLOMSKOG RADA.  (dokument je moguće preuzeti samo s net.efzg.hr računom)

Kada je odobrena tema Vašeg rada možete krenuti u pisanje rada, a pri tome vam mogu pomoći UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA NA KATEDRI ZA ORGANIZACIJU I MENADŽMENT. (dokument je moguće preuzeti samo s net.efzg.hr računom)

Ostali važni dokumenti: (1) PRIJAVNI OBRAZAC I IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI,     (2) PRAVILNIK O IZRADI PISANIH RADOVA NA INTEGRIRANOM STUDIJU 


15.05.2020. Tijekom roka prijave tema diplomskih radova u svibnju i lipnju (za studente Diplomskog studija i studente Integriranog studija)  studenti trebaju prijavu teme e-mailom poslati tajnici katedre, gospođi Ružici Papić (rpapic@efzg.hr). Prijava se šalje u jedinstvenom MS Word dokumentu (NE razdvajati pojedine dijelove prijave, primjerice, posebno izjavu o akademskoj čestitosti a posebno ostatak prijave). U prijavi trebaju biti elektronski potpisi studenta i mentora.

Status prijavljenih tema diplomskih radova za studente Diplomskog studija Menadžment prema rokovima prijave nalazi se niže na stranici.

  SIJEČANJ 2018.*     OŽUJAK 2018.     SVIBANJ 2018.    LIPANJ 2018. - prvi dio    LIPANJ 2018. - drugi dio

  RUJAN 2018      STUDENI 2018    SIJEČANJ 2019    OŽUJAK 2019.   SVIBANJ 2019.  LIPANJ 2019.

  RUJAN 2019   STUDENI 2019   SIJEČANJ 2020   OŽUJAK 2020   SVIBANJ 2020


* Od siječnja 2018. za pristup dokumentima potrebno je imati net.efzg.hr korisničko ime i lozinku.

Status prijavljenih tema diplomskih radova za studente Integriranog studija, smjer Menadžment prema rokovima prijave  (od svibnja 2020) nalazi se na povezanicama niže na stranici:

SVIBANJ 2020