Kolegiji integriranog studija

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ "MENADŽMENT"

Studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije smjera "Menadžment" izvodi se tijekom 4 semestra. Semestar traje 15 tjedana.
 
7. semestar (zimski) 8. semestar (ljetni)
Operacijski menadžment Strateški menadžment
Menadžment ljudskih potencijala Menadžerske vještine
Poslovno odlučivanje Kompenzacijski menadžment
Izborni kolegiji (12 ECTS) Izborni kolegiji (12 ECTS)
   
9. semestar (zimski) 10. semestar (ljetni)
Dizajniranje organizacije Korporativno upravljanje
Vodstvo Međunarodni menadžment
Projektni menadžment Izborni kolegiji (6 ECTS)
Izborni kolegiji (10 ECTS) Diplomski rad
Seminarski rad  

Popis izbornih kolegija dostupan je u PPT na sljedećem linku 
Upisna kvota za svih 9 smjerova: 890 studenata
Puni akademski naziv: magistar ekonomije odnosno magistra ekonomije
Kratica akademskog naziva: mag.oec.