Prof. dr. sc. Boris Sisek

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Boris Sisek
Ime i prezime
Boris Sisek
Kabinet
328
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Trenutno nema podataka
Biografija
Dr. Boris  Sisek  rođen je  02.04.1949. godine  u Zagrebu.  Osnovnu školu i gimnaziju   završio je u Zagrebu,  a na Ekonomskom fakultetu  u Zagrebu diplomirao 1972. godine.  U prosincu  1972. godine izabran je za asistenta  iz predmeta „Politička ekonomija“ pri Katedri  za političku ekonomiju Ekonomskog fakulteta  u Zagrebu.   Od  tada pa do danas radi kao asistent, stariji asistent, znanstveni asistent, docent  na užem području  ekonomske teorije - „Politička ekonomija“,  a od 1990. godine na predmetima  „Počela ekonomije“  i „Osnove ekonomije“.  1987. godine izabran je u zvanje docenta  za znanstveno područje ekonomije,  disciplina  „Politička ekonomija“.  U proteklom razdoblju izvodio je sve oblike nastave iz predmeta  „Politička ekonomija“, „Počela ekonomije“  i „Osnove ekonomije“.

Višemjesečnu stručnu praksu obavio je  u  Tvornici parnih kotlova - Zagreb.  Po završetku obvezatne  nastave iz pedagogije napisao je pedagošku radnju „Sveučilišni nastavnik kao odgajatelj“ koju je uspješno obranio (u lipnju 1976.)  i dobio diplomu  Centra  za pedagošku izobrazbu  Filozofskog fakulteta  u Zagrebu. 

U postupku stjecanja doktorata znanosti ocijenjeno je da kandidat Boris Sisek ima više objavljenih znanstvenih radova od kojih je jedan ekvivalentan magistarskom radu, te je, prema tadašnjim zakonskim propisima, mogao prijaviti doktorsku disertaciju. Naslov rada je „Institucionalno-organizaciona dimenzija kao konstitutivni uvjet samoupravnog interesnog organiziranja znanstveno-istraživačke djelatnosti“ (131 str.), i bit će kasnije prikazan u ovom izvješću.

Doktorsku disertaciju  „Marksističke kontroverze oko proizvodnog i neproizvodnog rada“  obranio je  16.09.1986.,  a promoviran u doktora znanosti 21.11.1986.
 
U zvanje asistenta pristupnik je prvi puta biran 27. prosinca 1972. godine. Nakon toga biran je u zvanje znanstvenog asistenta u srpnju 1980. godine, a 21. rujna 1987. u zvanje docenta za znanstveno područje ekonomije, disciplina politička ekonomija.

Na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta održanoj  14.12.1993.  donijeta  je, na temelju izvješća Komisije,  pozitivna ocjena odgojno-obrazovnog rada  dr. Borisa Siseka  za proteklo petogodišnje razdoblje.

Matično povjerenstvo za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, na svojoj 9. sjednici održanoj 25.09.2000. god. dalo je pozitivno mišljenje za izbor dr. Borisa Siseka u nastavno zvanje profesora visoke škole za predmet „Osnove ekonomije“, a Znanstveno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta potvrdilo je taj izbor na sjednici održanoj 17. listopada 2000. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Zagreb izabralo ga je ponovno u znanstveno-nastavno zvanje docenta 27. studenog 2001. god. na vrijeme od pet godina za predmet „Počela ekonomije“. Na sjednici Fakultetskog vijeća od 30. svibnja 2006. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana opća ekonomija. Izvoditelj je nastave iz tog predmeta na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 26. travnja 2011. izabralo je prof. dr. sc. Borisa Siseka u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 5. srpnja 2011. potvrdio je taj izbor. U zadnjih šest godina angažiran je kao koordinator nastave na Stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje i kolegij „Osnove ekonomije“. Pored predavanja na dodiplomskom studiju predaje i na poslijediplomskim studijima „Vanjska trgovina“, „Upravljanje kvalitetom“ (nositelj predmeta „Upravljanje kvalitetom u virtualnoj ekonomiji“), „Strateško poduzetništvo'' (nositelj predmeta „Upravljanje kvalitetom u poduzetništvu''), „Upravljanje izvozom'' (nositelj predmeta „Globalizacija financijskih tržišta'').
 
Autor je mnogih znanstvenih i stručnih radova, te izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i poslovnim savjetovanjima.

U registar istraživača upisan je pod brojem 43384.
Dobitnik je nagrade „Mijo Mirković“ 2004. godine kao jedan od autora knjige „ESOP i hrvatsko poduzeće“.

Dr. Boris Sisek aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.