Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Ak.Godina 2018./19.
OBAVIJEST

Ekonomika poduzetništva prijave tema Prosinac 2018.

Ekonomika poduzetništva prijave tema Studeni 2018.

Obrane Ekonomika poduzetništva Rujan 2018 

Ekonomika poduzetništva prijave tema Rujan 1.9.-15.9.2018. 

Ekonomika poduzetništva prijave tema Lipanj 2018. od 15.6. do 30.6.

Studenti mogu podići prijavnice u Tajništvu katedre od 6.7. do 13.7.2018. od 12-14 sati (prijavnicu može podići i netko drugi).


Obrane EK.PODuzetništva Srpanj 2018''Kolege koji su predali teme na Vijeće specijalističkog diplomskog studija Ekonomika poduzetništva, molimo javiti se tajnici Katedre na e-mail. Rok za korekciju prijave teme je do 1.6.2018.“


Upute za izradu prijava diplomskih radova
Sadržaj rada sastoji se od naziva poglavlja i podpoglavlja koji čine rad.

Obrazloženje teme treba biti oblikovano jasno i precizno, najviše na pola stranice. U obrazloženju treba ukazati na aktualnost teme, provedivost planiranih istraživanja, kao i

primjenjivost očekivanih rezultata istraživanja. Pored navedenog, potrebno je navesti ciljeve rada te korištenu metodologiju.

Popis literature čini domaća i strana literatura kojom se student namjerava služiti u izradi diplomskog rada, a kojim dokazuje svoju upućenost u temu koju je odabrao.

Izjava o akademskoj čestitosti nalazi se u prilogu 2.

 Literaturu citirati u skladu s uputama.
 http://www.efzg.hr/UserDocsImages/KID/Pravila_citiranja.pdf