Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Ethics and Publication Malpractice Statement / Izjava o etičnosti i pravila postupanja u vezi s neetičkim ponašanjem

Ethics and Publication Malpractice Statement / Izjava o etičnosti i pravila postupanja u vezi s neetičkim ponašanjem


Ethical and Malpractice Policies 
 
Authorship
Authors are all those researchers who have made a significant contribution to the paper. Papers should include a full list authors and their institutional and/or corporate affiliations. At the end of the paper, authors can acknowledge other persons or organizations who have contributed to the research.

Research results integrity
Business Excellence Journal encourage authors to be honest in presenting their research results. Forgery, falsification or selective reporting of data with the intent to deceive and mislead reviewers and readers is highly unethical. The results of research should be stored for a reasonable time in order to allow a peer-review upon request. 

Plagiarism
Authors should acknowledge the work of others used in their research and cite publications that have influenced the direction and course of their study. Reproducing text from other papers without properly referring the source i.e. plagiarism is not acceptable. Authors should avoid the practice of self-plagiarism, i.e. production of many papers with almost the same content. The originality of the papers is verified by using the Turnitin software.

Unique submission policy
Business excellence journal accepts previously unpublished papers. The submissions of the same paper concurrently to more than one journal is not accepted way of behaviour and will not be tolerated.

Equity and objectvity of reviewers
The submitted papers are the subject to the double-blind review process. Business Excellence Journal endeavours to assure highly ethical and quality review process. Reviewers do not know who the authors of the paper being reviewed are. If Reviewers do become aware of authors when reviewing a particular paper, they should inform the Editor and they have to refuse to review such manuscripts. Also, reviewers should avoid any other conflict of interest towards the particular paper. The conflict of interest can result from collaborative, financial, institutional, personal, or other relationships with any of the companies, institutions, or people related to the papers in the review process. During the review process reviewers should be objective, fair and professional. In their comments and judgments, reviewers have to avoid personal biases. In all circumstances, reviewers should respect the confidentiality of the review process. Reviewers should explain and support their scholarly judgments adequately. The final judgment together with comments to authors is delivered only to Editor In Chief who will organize further distribution to authors.

Corrections and retractions and misconduct practice
If there are errors in published works, all authors have to inform the Editorial board promptly in order to provide prompt retractions or corrections. Retractions will be issued if there is a clear evidence of some crucial error within the paper (for example: experimental errors, a lot of miscalculations, data fabrication, if paper is previously published elsewhere without proper referencing, if there is plagiarism etc.). Errata (corrections) will be issued if there are smaller errors in papers (for example, data in a portion of paper are miscalculated, there is a honest error in referencing, there is a spelling mistake in the author list, etc.)

If a possible misconduct is brought to the attention of the Business Excellence Editor in Chief, he will seek advice from the papers’ reviewers and the Editorial Board in dealing with the misconduct. If there is the evidence, we will resolve the matter by appropriate corrections in the printed and electronic version of the journal; by refusing an author's future work for a certain period, and by contacting editors of other journals, especially those where the paper of the directly affected author is published. But the legal activities regarding authors’ misconducts are in the hands of those who employ the researchers.

Role of editors in publication decisions
The editor and co-editors are responsible for final decision which of the articles submitted to the journal should be published. The editor and co-editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor and co-editors will rely on reviews of papers in making this decision. The editorial staff should ensure equal and objective treatment of authors in rewiew process which is not influenced by authors' race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political orientation. The editorial staff must keep review process confident and objective by not disclosing any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, as appropriate.

Furter information
Should you have any doubts regarding the ethical issues, please refer to the European Code of Conduct for Research Integrity (http://www.esf.org/coordinating-research/mo-fora/research-integrity.html).
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Etička politika i postupanje u slučaju neetičkog ponašanja
 
Autorstvo
Autori su svi oni znanstvenici koji su dali značajan doprinos u izradi rada. Radovi trebaju uključivati potpuni popis autora i njihovih institucija i/ili poduzeća u kojima su zaposleni. Na kraju rada, autori mogu dati priznanje drugim osobama ili organizacijama koje su doprinijele istraživanju.

Integritet rezultata istraživanja
Časopis Poslovna izvrsnost potiče autore da budu iskreni i pošteni u predstavljanju svojih rezultate istraživanja. Krivotvorenje, falsificiranje ili selektivna prezentacija podataka s namjerom da se recenzenti i čitatelji dovedu u zabludu je izrazito neetična praksa. Rezultati istraživanja trebaju biti pohranjeni razumno vrijeme, kako bi se omogućila njihova analiza i recenzija na zahtjev.

Plagijati
Autori trebaju pažljivo koristiti rad drugih autora u svojim istraživanjima te citirati publikacije koje su utjecale na smjer i tijek njihovog istraživanja. Reproduciranje teksta iz drugih radova bez ispravnog navođenja izvora, tj. plagijat nije prihvatljivo ponašanje. Autori trebaju izbjegavati praksu samo-plagiranja, odnosno proizvodnju mnogih radova s gotovo istim sadržajem.

Politika jedinstvenosti radova
Časopis Poslovna izvrsnost prihvaća prethodno neobjavljene radove. Slanje istog rada istovremeno u više od jednog časopisa nije prihvatljiv način ponašanja i neće se tolerirati.

Etičnost i nepristranost recenzijskog postupka
Dostavljeni radovi podliježu postupku dvostruke recenzije. Časopis Poslovna izvrsnost nastoji osigurati visoko etički i visoko kvalitetan proces recenzije. Recenzenti ne znaju tko su autori radova koje recenziraju. Ako recenzenti postanu svjesni autora pri recenziranju rada, moraju o tome obavijestiti Urednika te odbiti ocjenjivanje takvih rukopisa. Također, recenzenti bi trebali izbjegavati bilo koji drugi sukob interesa u vezi s radom koji ocjenjuju. Sukob interesa može proizaći iz suradnje, financijske, institucionalne, osobnih ili drugih odnosa s bilo kojim poduzeća, institucija ili osoba vezanih za radove u procesu recenzije. Tijekom recenzijskog postupka, recenzenti bi trebali biti objektivni, pošteni i profesionalni. U svojim komentarima i mišljenjima, recenzenti moraju izbjegavati osobne predrasude. U svim okolnostima, recenzenti moraju poštivati povjerljivost postupka recenzije. Recenzenti trebaju objasniti i adekvatno poduprijeti svoju znanstvenu prosudbu. Konačno mišljenje zajedno sa komentarima za autora dostavlja se isključivo glavnom uredniku koji će organizirati daljnju distribuciju autorima.

Povlačenje. ispravke radova i etički prekršaji
Ako postoje greške u objavljenim radovima, svi autori moraju odmah obavijestiti uredništvo kako bi se osiguralo brzo povlačenje ili ispravka. Povlačenje rada će se objaviti ako postoji jasan dokaz neke ključne pogreške u radu (na primjer: eksperimentalne pogreške, puno pogrešnih izračunavanja, izmišljeni podaci, rad prethodno objavljen negdje drugdje bez odgovarajućeg navođenja, utvrđen plagijat, itd.). Ispravke radova (Errata) će se objaviti ako postoje manje pogreške u radu (npr podaci u jednom dijelu rada su pogrešni, postoji nenamjerna pogreška u navođenju citata, pravopisna pogreška u popisu autora, itd.)

Ako se utvrde etički prekršaji, glavni urednik će tražiti savjet od recenzenata spornog rada i uredništva za daljnje postupanje. Ako postoje čvrsti dokazi, ovo pitanje će se riješiti odgovarajućim korekcijama u tiskanom i elektroničkom obliku časopisa; odbijanjem budućih radova autora spornog rada na određeno vrijeme, te kontaktiranjem urednika u drugim časopisima, a posebno onih u kojima je objavljen rad izravno pogođenih autora. No pravne akcije u vezi autora spornih radova su u rukama onih koji zapošljavaju istraživače.

Uloga urednika u odlukama o objavljivanju
Urednik i su-urednici odgovorni su za konačnu odluku o objavi i dinamici objave predanih radova. Urednik i su-urednici vode se politikom uredništva časopisa i ograničenjima zakonskih propisa u vezi s klevetom, kršenjem autorskih prava i plagijatima. Urednik i su-urednici se pri odluci o objavi vode recenzijama radova. Uredništvo treba osigurati jednako i objektivno postupanje prema autorima u procesu recenzije koji ne smije biti pod utjecajem rase autora, spola, seksualne orijentacije, vjeroispovijesti, etničkog porijekla, državljanstva ili autorove političke orijentacije. Uredništvo mora osigurati povjerljiv i objektivan proces recenzije ne otkrivajući bilo kakve informacije o priloženom rukopisu bilo kome drugom, osim odgovarajućim autorima, recenzentima, potencijalnim recenzenitma te, prema potrebi, ostalim članovima uredništva časopisa. 

Dodatne informacije
Ukoliko imate bilo kakvih dvojbi u vezi etičkih pitanja, proučite Europski etički kodeks za integritet istraživanja na: http://www.esf.org/coordinating-research/mo-fora/research-integrity.html .