Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Prijava diplomskog rada (predbolonjski studij)

Prijava diplomskog rada (predbolonjski studij)

 

 UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA ZA STUDENTE SMJERA MARKETING

1. Pročitati "Upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada".
2. U skriptarnici Fakulteta kupiti prijavnicu za diplomski rad.
3. Prijavnicu ispuniti, te zatim istu predati mentoru na potpis. Mentor je osoba kod koje će se pisati i usmeno braniti diplomski rad.
4. Diplomski rad potrebno je prijaviti tijekom prvog tjedna u mjesecu za vrijeme mentorovih konzultacija. Prijava je potvrđena dobivanjem potpisa na   prijavnicu.
5. Tako ispunjenu prijavnicu zatim treba predati tajnici Katedre gđi. Nadi Franceković (kabinet B312) u vrijeme predviđeno za rad sa studentima.
6. Nakon sedam (7) dana podići prijavnicu kod tajnice Katedre, koja će biti potpisana od strane pročelnika.
7. Nakon što je mentor pregledao diplomski rad i odobrio njegov konačni izgled, diplomant odlazi u studentsku referadu sa slijedećim materijalima:
    o prijavnica za diplomski rad potpisana od strane mentora i pročelnika Katedre
    o indeks
    o 4 (četiri) primjerka rada (radovi mogu biti u tvrdom ili spiralnom uvezu)
8. Nakon obavljene procedure na referadi, diplomant odlazi k mentoru sa slijedećim materijalima:
    o potvrđena prijavnica za diplomski rad
    o indeks s pečatom za diplomski rad (dobije se u referadi)
    o zapisnik o obrani diplomskog rada (dobije se u referadi)
    o sva 4 (četiri) primjerka rada od kojih 1 (jedan) mora imati pečat (dobije se u referadi)
9. Po predaji mentoru gore navedenih materijala dogovara se termin obrane.
10. Obrana diplomskog rada je formalan postupak koji se obavlja pred tročlanim povjerenstvom isključivo tijekom posljednjeg tjedna u mjesecu, u vrijeme koje odredi mentor i obznani kandidatu. Diplomant se o tome treba pravovremeno informirati.
11. Konačna ocjena diplomskog rada formira se na temelju ocjene dobivene iz pismenog dijela i usmene obrane. Rad se ocjenjuje ocjenama od nedovoljan (1) do izvrstan (5).
12. Nakon obrane, diplomant odlazi u studentsku referadu sa slijedećim materijalima:
      o prijavnica za diplomski rad s upisanom ocjenom diplomskog rada (i potpisana od strane mentora i članova Povjerenstva)
      o indeks s upisanom ocjenom diplomskog rada (i potpisom mentora i članova Povjerenstva)
      o popunjen zapisnik o obrani diplomskog rada (i potpisan od strane mentora i članova Povjerenstva)
      o primjerak rada koji ima pečat (preostala tri primjerka daju se mentoru i članovima Povjerenstva)
     

   NAPOMENA: Nakon polaganja zadnjeg ispita ili najkasnije 8 radnih dana prije obrane diplomskog rada student se mora javiti u referadu Fakulteta i sravniti "Dosje studenta" s indeksom.