Management proizvodnje

šifra predmeta: 531

Zadaća predmeta je da kroz nastavu pripremi studente za modele suradnje prikladne poslovnim tržištima u današnjem konkurentskom okruženju.

Kolegij obrađuje aktualne teme iz područja managemnta proizvodnje, strukturirane na sljedeći način:
 
1.     PROIZVODNA FUNKCIJA I MANAGEMENT PROIZVODNJE. Definicija upravljanja proizvodnjom. Proizvodna funkcija. Proizvodnja kao transformacijski proizvodni sustav. Donošenje odluka i glavna područja odlučivanja.

2.     PROIZVODNA STRATEGIJA – Definicija i model proizvodne strategije. Tipovi proizvodnih strategija. Usmjerena proizvodnja. Stupnjevi djelotvornosti proizvodnje.

3.     OBLIKOVANJE PROIZVODA – Strategije za uvođenje i proces razvoja novih proizvoda. Analiza (inženjering) vrijednosti i druge metode i tehnike za oblikovanje proizvoda. Korisnost i vrijednost proizvoda. Raznovrsnost proizvoda i proizvodni program.

4.     OBLIKOVANJE PROCESA PROIZVODNJE – Tipovi i izbor procesa proizvodnje. Dinamički međuodnos u proizvod-proces – strategiji. Izbor tehnologije. Tvornica budućnosti. CAD, CAM, CIM. Grupna tehnologija i robotika. Analiza i modeliranje toka procesa. Ekonomija prostora i prostorni raspored sredstava za rad (layout).

5.     REPOVI ČEKANJA – Opis komponenti repa čekanja, pretpostavke za analitičko rješenje, određivanje optimalnog broja poslužitelja

6.     UPRAVLJANJE KVALITETOM – Kvaliteta kao strateški cilj i činitelj konkurentnosti. Politika kvalitete. Ekonomija kvalitete. Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM). Obitelj međunarodnih normi ISO 9000. Metode i tehnike upravljanja kvalitetom. Nagrada za kvalitetu.

7.     PREDVIĐANJE – Definicija, značenje i korištenje predviđanja za odlučivanje u proizvodnji. Kvalitativne i kvantitativne metode u predviđanju buduće potražnje. Kompjuterizirani sustavi predviđanja. Izbor i korištenje prognostičkih metoda.

8.     PLANIRANJE I TERMINIRANJE KAPACITETA – Pojam i donošenje odluka o sredstvima za rad i njihovim kapacitetima. Problem lokacije sredstava za rad. Skupno (agregatno) planiranje. Terminiranje proizvodnje.

9.     SINHRONIZIRANA PROIZVODNJA – Cilj poduzeća. Novi pristup sinhroniziranju proizvodnje. Kontrola tijeka procesa proizvodnje. Utvrđivanje mjesta i načina kontrole procesa. Veličina serije. Usporedba sinhroniziranje proizvodnje i JIT sustava. Proizvodnja kontinuiranog toka i konkuriranje temeljeno na vremenu.

10. UPRAVLJANJE ZALIHAMA – Svrha zaliha. Zalihe kod zavisne i nezavisne potražnje. Planiranje potreba materijala i ostalih resursa (MRP sustavi). Planiranje resursa poduzeća (ERP). Proizvodnja upravo na vrijeme (Just-in-time sustavi).  Proizvodnja kontinuiranog toka i konkuriranje temeljeno na vremenu.

11. UPRAVLJANJE LANCIMA NABAVE (SCM) – Sistemske interakcije, koordinacija lanca nabave, mjerenje performasi lanca nabave, Internet i upravljanje lancima nabave

12. EKONOMIJA OBUJMA I OPSEGA – Pojam i razlika između ekonomije obujma i ekonomije opsega. Primjenom ekonomije opsega do poslovne uspješnosti u suvremenim uvjetima poslovanja. Granice obujma proizvodnje. Odnos troškova i obujma proizvodnje. Optimalizacija obujma proizvodnje.

13. GLOBALIZACIJA PROIZVODNJE – Globalno poslovanje. Ključne odluke i međunarodno okruženje. Međunarodna strategija. Prijenos (transfer) tehnologije. Lokacija proizvodnih objekata. Vanjski izvori opskrbljivanja. Konkurenti svjetske klase.

Nastavne metode
 
Pored redovitih predavanja, aktualne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na sljedeće načine: seminarski radovi (koji odabranu temu prikazuju na primjeru hrvatske ili svjetske prakse), poslovni slučajevi (pripremljeni od strane nastavnika ili studenata u suradnji s nastavnikom), prikazi poglavlja iz knjige “The Goal” u prvom semestru, a iz knjige “Necessary but not sufficient” u drugom semestru.

U seminarskim zadacima (seminari, poslovni slučajevi, poglavlje knjige, projekti) studenti rade u timu od 2 do 3 kolega.

Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i rasprave.

U nastavi, kao gosti, sudjeluje nekoliko stručnjaka ih prakse (sručnjak za ARIS, konzultant za implementaciju ERP sustava, SAP predstavnik, BAAN predstavnik za module proizvodnje).

U sklopu nastave posjetiti će se četiri proizvodna poduzeća

Obavezna literatura
 
Schroeder R. G.: Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje, 4. izd. Mate, Zagreb. 1999.

Skoko H.: Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb, 2000.

Članci:

1.      Skoko, Proizvodna strategija, Hrvatska gospodarska revija, Rujan 1996

2.      Skoko, Lean proizvodnja, Najsuvremeniji način proizvodnje, Računovodstvo, Revizija i Financije br. 9/1999

3.      Skoko, Sinhronizirana proizvodnja, Hrvatska gospodarska revija, Ožujak 1996

4.      Skoko, Ekonomija obujma u funkciji uspješnosti poslovanja, RRIF br. 6/2001


Dodatna literatura
 
Chase R. B., Aquilano N. J.: Production and operations Management, 5th ed., IRWIN, Boston, MA, 1989.

Meredith, J. R., Shafer, S. M.: Operations Management for MBAs, John Wiley & Sons, New York etc., 1999.

Evans, J. R.: Production/operations management, Quality, Performance and Value, 5th ed., West Publishing Co., Minneapolis, Saint Paul etc., 1997.

Obaveze studenata
 
Studenti se pozivaju na aktivno sudjelovanje na nastavi.

Da bi ostvarili uvjete za predrok, trebaju izraditi (samostalno ili u timu) prikaz poglavlja zadane knjige za semester i poslovni slučaj ili projekt, koji se oboje predaje u pisanom obliku  (tjedan dana prije izlaganja) i usmeno izlaže na nastavi.

Da bi se ostvario uvjet za ispit potrebno je izraditi pristupni rad i to na temu poslovnog slučaja iz prakse i predati ga tjedan dana prije ispitnog roka na koji studen želi izaći
 

Način ispitivanja/ocjenjivanja
 
Svaki doprinos studenta se ocjenjuje. Konačna ocjena studenta na predroku proizlazi iz sljedećeg:
30% ocjena seminarskog izlaganja + 20% ocjena prezentacije poglavlja knjige + 50% pisani dio ispita (test), pri čemu pisani dio ispita mora biti pozitivno ocijenjen (najmanje dovoljan)
Ocjena na redovitom ispitnom roku (za studente koji nisu stekli uvjete izlaska na predrok) temelji se na:
40% ocjene pristupnog rada (uvjet za izlazak na ispit) + 60% ocjena iz pisanog dijela ispita (testa), pri čemu pisani dio ispita mora biti pozitivno ocijenjen (najmanje dovoljan)
 

Prijave ispita
 
Prije izlaska na ispit student se treba javiti na konzultacije nastavniku, kako bi dogovorio temu za pristupni rad (koju predlaže samostalno). Gotov pristupni rad se predaje 2 tjedna prije roka na koji student želi izaći, nastavniku na konzultacijama. Ostala procedura prijavljivanja ispita je uobičajena (studomat).

 

Nositelj kolegija:
Prof. dr. sc. Pere Sikavica

Izvođač:
Mr. sc. Jasna Prester