Zbornik 2004.

Radovi su dostupni u cijelosti na http://hrcak.srce.hr/zbornik-efz
Papers in full text are available at http://hrcak.srce.hr/zbornik-efz?lang=en


Doc. dr. sc. Vladimir Čavrak 
MAKROEKONOMSKE IMPLIKACIJE IZGRADNJE PROMETNE INFRASTRUKTURE U HRVATSKOJ
MACROECONOMIC IMPLICATIONS OF BUILDING TRAFFIC INFRASTRUCTURE IN CROATIA

SAŽETAK: Proteklih je godina Republika Hrvatska ostvarila relativno veća ulaganja u izgradnju prometne infrastrukture u odnosu na ostale tranzicijske zemlje i u odnosu na zemlje Europske unije. Time se željelo nadoknaditi povijesno zaostajanje u izgradnji suvremene prometne infrastrukture, međutim tako dimenzionirana prometna ponuda nadmašuje trenutnu i srednjoročnu projekciju prometne potražnje. To znači da se Republika Hrvatska opredijelila za strategiju razvoja putem «viška prometne infrastrukture». S obzirom na izrazitu oskudnost domaćega raspoloživog investicijskog kapitala te istodobno pogoršanje eksterne ravnoteže, ovakav model razvoja ima nepovoljne učinke na ukupnu makroekonomsku ravnotežu hrvatskoga gospodarstva što se očituje u porastu vanjskotrgovinskog i proračunskog deficita. Ako se nastave zatečene tendencije, ovakav razvojni model može utjecati na nepoželjno usporavanje gospodarskoga rasta. U ovom se radu analiziraju učinci modela razvoja putem «viška prometne infrastrukture» te se predlaže korekcija modela prema modelu balansiranog odnosa između ponude i potražnje prometne infrastrukture i uvođenje novih pristupa u financiranju većim sudjelovanjem privatnog sektora.

KLJUČNE RIJEČI: Gospodarski razvoj, makroekonomska ravnoteža, prometna infrastruktura.

Prof. dr. sc. Petar Grahovac
REGIONALNI RAZVOJ HRVATSKE POLJOPRIVREDE
REGIONAL DEVELOPMENT OF CROATIAN AGRICULTURE

SAŽETAK: Na području Republike Hrvatske postoje prirodni uvjeti koji omogućuju proizvodnju širokog spektra proizvoda, od suptropskih do kontinentalnih kultura. Agrarna politika, međutim, nije vodila u prošlosti, jednako kao što ne vodi ni danas, dovoljno računa o veoma izraženim regionalnim razlikama u prirodnim i socioekonomskim uvjetima proizvodnje po pojedinim dijelovima sveukupnog poljoprivrednog prostora. U nas još ne postoji zakonom definirana regionalizacija poljoprivrede, što je jedan od ključnih uvjeta uspješne agrarne politike. U ovom se prilogu analizira šest parametara razvoja hrvatske poljoprivrede na razini županija u minula tri desetljeća.

KLJUČNE RIJEČI: regionalizacija, regionalni razvoj poljoprivrede, prirodni uvjeti proizvodnje, poljoprivredne regije

Doc. dr. sc. Jasmina Osmanković
REGIONALIZACIJA I REGIONALNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE U POSLIJERATNOM RAZDOBLJU
REGIONALIZATION AND REGIONAL DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOWINA IN THE POST-WAR PERIOD

SAŽETAK: Regionalizacija je jedan od temeljnih pojmova regionalnog razvoja. Njezina znanstvena i praktična vrijednost ne dovodi se u pitanje. Ono što je često sporno i nedovoljno jasno, to su načela i kriteriji regionalizacije koji nisu jednom dati, nepromjenjivi i opće prihvaćeni. Problemi  egionalizacije upravo zbog toga nisu ni praktično ni teoretski jednostavni. Bosna i Hercegovina u ovome nije specifikum, i ako neke njezine specifičnosti (povijesne, političke, geoprometne, etničke itd.) ovom problemu daju posebnu težinu. Načela i kriteriji regionalizacije senzitivni su na društveno-ekonomski sustav, prostor i vrijeme.

KLJUČNE RIJEČI: regionalne razvojne agencije, funkcije RRA, ekonomski održivi razvoj teritorije.

Prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
ISTRAŽIVANJE IMPLEMENTIRANOSTI SUSTAVA KVALITETE U HRVATSKIM PODUZEĆIMA         
SURVEY RESEARCH ON QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION IN CROATIAN COMPANIES

SAŽETAK: Implementiranje sustava kvalitete bitno je za poduzeća koja traže položaj na međunarodnom tržištu. Rad prikazuje rezultate istraživanja provedenog u Hrvatskoj 2003. na reprezentativnom uzorku poduzeća intervjuiranjem menadžera o kulturi kvalitete. Izučavaju se sljedeće skupine poduzeća: ona koja imaju uveden ISO (ili neki drugi) sustav upravljanja kvalitetom; poduzeća koja primaju konzultacije za uvođenje tog sustava; te ostala. Iako su ispitanici rangirali funkciju upravljanja kvalitetom kao drugu po važnosti, iza informatike i telekomunikacija, istraživanjem je potvrđeno da u Hrvatskoj prevladava nerazvijena svijest menadžera o ulozi stvarnog angažiranja osposobljenih menadžera kvalitete te praktičnog upravljanja kvalitetom. Iako je kod samo 12% ispitanika ocijenjeno da hrvatsko gospodarstvo ima kvalitetne menadžere za upravljanje kvalitetom, zabrinjava da velika većina od 90% ispitanika vjeruje da oni čak nisu ni potrebni. Potvrđene su pretpostavke o ovisnosti kulture kvalitete i obilježja poduzeća: osnovne djelatnosti, veličine te tipa organizacije. Uspoređeni su slični istraživački rezultati autora Bešker (2001), Sikavica, Bahtijarević-Šiber (2004), Drljača (2003).

KLJUČNE RIJEČI: ISO 9000ff; TQM; anketno istraživanje na uzorku poduzeća; granice pogreške; χ 2 -test.

Doc. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA NA RASTUĆIM TRŽIŠTIMA U EKONOMIJI ZNANJA – PRISTUP USTAVNE DINAMIKE
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN EMERGING MARKETS IN THE ECONOMY OF KNOWLEDGE – SYSTEM DYNAMICS APPROACH

Sažetak: Poduzeća koja pružaju intelektualne usluge često su mala i srednje velika poduzeća čiji su glavni resurs zaposleni stručnjaci. Vlasnici takvih poduzeća teško se odlučuju na zapošljavanje novih stručnjaka, a najčešće tek nakon što su njihovi zaposlenici duže vrijeme pod prevelikim stresom. Zbog opterećenosti stručnjaci ne uspijevaju kvalitetno obaviti sav ugovoreni posao te se javlja nezadovoljstvo kupaca zbog čega je moguće da poduzeće izgubi svoju poziciju na tržištu. Dizajnirani model upravljanja ljudskim resursima poduzeća temeljnih na znanju ostvaruje se metodom sustavne dinamike. Model je korišten za identifikaciju efikasnih načina upravljanja ljudskim potencijalima.

Ključne riječi: upravljanje ljudskim resursima, rastuća tržišta, ekonomija znanja, sustavna dinamika

Doc. dr. sc. Marko Kolaković
Mr. sc. Ilko Vrankić
TEORIJA KAOSA
THEORY OF CHAOS

SAŽETAK: Uz radu su iznesene temeljne hipoteze o fenomenologiji kaosa i temeljne postavke teorije kaosa ili kaosologije koja predstavlja novo konceptualno i metodološko oruđe za razumijevanje iznenađujuće kompleksnog ponašanja naoko jednostavnih struktura. Nakon sustavnog prikaza povijesnog razvoja te nove teorije opisane su mogućnosti njezine primjene u društvenim znanostima: politologiji, sociologiji, socijalnom radu, demografiji i sl. Posebna pažnja posvećena je mogućnosti primjene teorije kaosa u ekonomiji gdje su do njezine pojave različite nepravilnosti varijabli, kao što su BDP, zapošljavanje, kamate, devizni tečajevi ili burzovni indeksi općenito bile pripisivane nasumičnim šokovima. Mogućnost objašnjenja takvih događanja i determiniranja, makar jednostavnih determinističkih kaotičnih modela kako bi se mogle predvidjeti takve pojave, predstavlja značajne mogućnosti primjene teorije kaosa u mikroekonomskoj i makroekonomskoj analizi.

KLJUČNE RIJEČI: deterministički kaos; teorija kaosa; nelinearna dinamika; efekt leptirovih krila; fraktali.

Prof. dr. sc. Vesna Brčić-Stipčević
Mr. sc. Sanda Renko
HRVATSKA MALOPRODAJA U PROCESU TRANZICIJE I PRIBLIŽAVANJA EUROPSKOJ UNIJI
CROATIAN RETAIL IN TRANSITION AND APPROACHING THE EUROPEAN UNION

SAŽETAK: U radu se promatra utjecaj dvaju velikih društveno-političkih procesa: procesa tranzicije i procesa približavanja Europskoj uniji na razvoj maloprodaje u Republici Hrvatskoj. U kontekstu tih procesa autorice analiziraju povijesne, gospodarske, političke i društvene okolnosti koje su prethodile uključivanju hrvatske maloprodaje u aktualne trgovinske tijekove. U sklopu toga u radu se želi definirati koji su razlozi transformacije Hrvatske iz trgovinski snažne zemlje (kakva je bila u razdoblju feudalizma) u nisko konkurentnu tranzicijski slabije razvijenu zemlju. Također se analizira i aktualno stanje u maloprodaji koje karakterizira ulazak inozemnih maloprodavača, procesi koncentracije, povezivanje s proizvodnim sektorom, promjena strukture potrošnje te zaštita potrošača, što sve treba pravno urediti u cilju pripreme za punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji.

KLJUČNE RIJEČI: proces tranzicije, proces integracije, Europska unija, maloprodaja, zaštita potrošača.

Doc. dr. sc. Hana Horak
UREDBA O SKUPNOM IZUZEĆU VERTIKALNIH SPORAZUMA I HRVATSKI ZAKON O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA
THE NEW BLOCK EXEMPTION REGULATION AND CROATIAN COMPETITION LAW

SAŽETAK: Komisija EU prihvatila je ekonomski pristup ocjene vertikalnih sporazuma. Ta nova pravila donijela su neke radikalne promjene. Sad će ključni čimbenik za određivanje može li sporazum biti izuzet od ograničenja članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice1 /UEZ/ biti razina tržišnog udjela ugovornih strana /prag udjela na tržištu/. Uredba komisije EZ br.2790/99.2 o primjeni izuzeća članka 81.(3) na vrste vertikalnih ugovora i dogovorne prakse (u daljnjem tekstu: Uredba 2790/99.) postavlja pravila o tome kada i kako distribucijski sporazumi mogu biti oslobođeni primjene članka 81. Distribucijski sporazumi smatraju se protukonkurentskima zato što ne dopuštaju strankama da uđu u specifičan teritorij distribucije ili raspon proizvoda. S druge strane oni potiču distribuciju i pomažu proizvođaču ulazak na nova tržišta. Ti su sporazumi vrlo važni za funkcioniranje gospodarstva. Uredba o skupnom izuzeću prihvaćena je za isključive distribucijske sporazume, selektivne distribucijske sporazume, isključive sporazume o kupnji i franchisingu.3 Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: ZZTN) u Hrvatskoj te pripadajuće uredbe4 temelje se na standardima prava konkurencije EZ i odredbama članka 81. UEZ. Ovaj zakon pokazuje da je važnost prava konkurencije prepoznata u hrvatskom pravu. Zakon postavlja osnove balansiranja nedostataka i prednosti za određene tipove sporazuma (uključujući distribucijske sporazume) koji se, iako do određene mjere ograničavaju konkurenciju, smatraju korisnima i učinkovitima u poslovnom smislu.Slijedom navedenog može se zaključiti da je i u hrvatskom pravu tržišnog natjecanja prihvaćen pristup kao i u pravu tržišnog natjecanja EZ. Isto tako došlo je do revizije hrvatskog Zakona o trgovini 5 koji je integrirao distribucijske sporazume u hrvatski pravni sustav. Zbog svih tih pozitivnih promjena i imajući na umu da je Hrvatska potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzela obvezu usklađivanja i u tržišnom natjecanju, posebna pozornost mora se obratiti na sve zakonske promjene u EU. Posebnom pozornošću mora se ukazati na prikaz kako će novi propis zajedno s ekonomskom analizom biti prihvaćen u pravu i praksi Europske unije te u Hrvatskoj , zato što će nakon uvođenja novih pravila mnoge ljude u poslovnoj praksi zbuniti složenost tih radikalnih promjena.

KLJUČNE RIJEČI: zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Uredba 2790/99., sporazumi o distribuciji, vertikalni sporazumi, ograničenja, prag tržišnog udjela, stroga ograničenja, crna lista, skupno izuzeće

Prof. dr. sc. Antun Kliment
Mr. sc. Blaženka Knežević
PRIMJENA POSLOVNIH UREDSKIH NORMI EU U POSLOVANJU RH
APPLICATION OF EU ADMINISTRATIVE OFFICE STANDARDS FOR DOING BUSINESS IN CROATIA

SAŽETAK: Hrvatska je kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju. Pregovori za punopravno članstvo u EU započet će na početku 2005. Gospodarski aspekt prilagodbe treba započeti odmah, osobito na području ITC tehnologija i informacijskog sustava te odvijanja uredskog poslovanja. Standardizacija ili normiranje poslovnih procedura i kolanje dokumentacije u papirnom i digitalnom obliku omogućuje jednostavnije i brže odvijanje poslovanja svih sudionika na tržištu u okviru jedne zemlje i s članicama EU. Hrvatske norme trebaju se uskladiti s normama EU, ali i sadržavati domaće tečevine. U ovome radu predstavljamo (predlažemo) uredske norme za poslovanje u Hrvatskoj.

KLJUČNE RIJEČI: Europska unija, uredski poslovi, informacijski sustav, DIN – norme, hrvatske norme

Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
PREGOVARANJE - POSLOVNI PROCES KOJI DODAJE VRIJEDNOST
NEGOTIATION - BUSINESS PROCESS THAT ADDS VALUE

SAŽETAK: Rad razmatra glavne aspekte pregovaranja kao jednog od ključnih poslovnih procesa. Suvremeno poslovanje jakom konkurencijom i talnim promjenama uvjetovano poklanja veliku pozornost vještinama i znanjima koja doprinose ostvarenju veće dodane vrijednosti za izabrane skupine kupaca. Poslovni subjekti u postupku dodavanja vrijednosti sve manje djeluju samostalno i izolirano, a sve češće se povezuju sa svojim dobavljačima, posrednicima, „outsourcing“ partnerima, ponuđačima komplementarnih proizvoda i usluga, a ponekad i s konkurencijom. Konačni rezultat ulaganja u dugoročne i profitabilne odnose s glavnim skupinama kupaca rezultira njihovom lojalnošću, a na temelju nje i većom profitabilnošću za poduzeće i ostale članove lanca dodavanja vrijednosti. Pregovaranje u takvim poslovnim sustavima, orijentiranim prema kupcu, postaje zaokruženi poslovni proces i jedan od bitnih izvora konkurentske prednosti. Dodatni razlog uzdizanja ovakvoga poslovnog procesa na razinu strateške važnosti leži u njegovoj svakodnevnoj uporabi pri upravljanju i vođenju poduzeća, sve više ovisnom o delegiranju i timskom radu, ali i temeljem sve naglašenije uloge koju ima u strategijama anorganskog rasta spajanjem, preuzimanjem i strateškim povezivanjem s drugima. Ulaganja u djelotvoran i učinkovit sustav pregovaranja mogu ostvariti siguran i precizno mjerljiv povrat već pri prvom značajnijem poslu.

KLJUČNE RIJEČI: pregovaranje, marketing odnosa, poslovni proces, dodana vrijednost, konkurentska prednost.

Doc. dr. sc. Nikša Alfirević
Doc. dr. sc. Jurica Pavičić
STRATEŠKO UKLAPANJE VELIKIH HRVATSKIH PODUZEĆA U POSLOVNO OKRUŽENJE S POSEBNIM OSVRTOM NA ORGANIZACIJSKE ASPEKTE
STRATEGIC FITTING OF LARGE CROATIAN ENTERPRISES IN TO BUSINESS ENVIRONMENT WITH SPECIAL ACCENT ON ORGANIZATIONAL ASPECTS

SAŽETAK: U radu se predlaže metodološki okvir za kvantifikaciju i empirijsko vrednovanje upravljanja (strateškim) organizacijskim promjenama kao važnog izdvojenog područja unutar strateškog upravljanja. Također se, unutar predloženoga teoretskog modela, ukazuje i na raskorak između postojećih i poželjnih karakteristika internog okruženja i sposobnosti velikih hrvatskih poduzeća za uklapanje u turbulentni gospodarski kontekst.Iz rada proizlaze moguće smjernice za buduća istraživanja, a one se prvenstveno odnose na potrebu dodatne empirijske verifikacije iznesenih rezultata i nužnost (re)interpretacije recentnih svjetskih teorija za potrebe domaćeg gospodarstva u funkciji uspješnijeg strateškog uklapanja domaćih poslovnih subjekata u globalno poslovno okruženje.

KLJUČNE RIJEČI: strategija, uklapanje u okruženje, upravljanje organizacijskim promjenama, organizacijski aspekti strateškog upravljanja, velika hrvatska poduzeća.

Mr. sc. Anita Pavković
INSTRUMENTI VREDNOVANJA USPJEŠNOSTI POSLOVNIH BANAKA
INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF SUCCESS OF BUSINESS BANKS

SAŽETAK: Informacije o uspješnosti poslovnih banaka potrebne su javnosti kao korisniku bankovnih usluga, javnosti kao potencijalnom investitoru u dioničarski kapital banke, regulatorima s aspekta kontrole stabilnosti financijskog sustava, financijskim analitičarima, vlasnicima, menadžmentu te stručnoj i znanstvenoj javnosti. Neophodan je stoga instrumentarij za analizu poslovanja banaka kojim se potencijalnim korisnicima osiguravaju  kvalitetne i pravovremene informacije koje će im omogućiti donošenje odluka. Različiti odnosi, omjeri i pokazatelji promatrani na razini pojedine banke ili usporedbom banaka sličnih karakteristika omogućuju razumijevanje čimbenika utjecaja na uspješnost i vrijednost određene banke te na moguće  mjernice menadžmentu pri donošenju strateških odluka.

KLJUČNE RIJEČI: poslovna banka, profitabilnost, uspješnost, pokazatelji, vrednovanje

Mr.sc. Tomislav Radoš
PROGRAMIRANJE STRATEGIJE – EFIKASNA UPOTREBA STRATEŠKOG PLANIRANJA
STRATEGY PROGRAMMING – EFFECTIVE USE OF STRATEGY PLANNING

SAŽETAK: Osnovno pitanje na koje se u radu pokušava odgovoriti, odnosi se na pronalaženje efikasnog načina za provođenje procesa strateškog planiranja odnosno iskorištavanje njegovih pozitivnih karakteristika s ciljem poboljšanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja poduzeća. Kao polazna točka, provedena je analiza osnovnih nedostataka klasičnog modela strateškog planiranja. Nedostaci klasičnog modela strateškog planiranja sažeto su prikazani u tri osnovne kategorije: - unaprijed definirane odluke – predviđanje - razdvojenost procesa formulacije od implementacije strategije - formalizacija procesa oblikovanja strategije. Uvažavajući rezultate provedene analize, možemo zaključiti da se poslovne organizacije upuštaju u proces strateškog planiranja prvenstveno zbog programiranja strategije. Proces strateškog planiranja nije usmjeren u pravcu oblikovanja strategije nego prema formalnoj razradi i operacionalizaciji planiranih strategija te je upravo to osnovni razlog zbog čega organizacije provode proces strateškog planiranja odnosno programiranja. Strategija nije posljedica strateškog planiranja nego upravo obrnuto, njegova polazna točka. U tom kontekstu proces strateškog planiranja pomaže pri "transportu" planiranih strategija u realizirane, poduzimajući na taj način prvi korak koji vodi k efikasnoj implementaciji.
Proces provođenja programiranja strategije podijeljen je u nekoliko osnovnih koraka. Prvi korak programiranja odnosi se na prikazivanje strategije u formalnom obliku uključujući postupke usmjerene na raščlanjivanje i razjašnjavanje planiranih strategija. Drugi korak procesa nastavlja se detaljnom razradom strategije prikazane u formalnom obliku što podrazumijeva definiranje funkcijskih strategija, programa te različitih planova. Konačno, posljednji korak odnosi se na konvertiranje elaborirane strategije u operativne zadatke i definiranje pripadajućih budžeta. Nužni uvjeti za provođenje programiranja strategije jesu stabilnost okoline, jednostavnost poslovnih operacija te razrađena i definirana organizacijska struktura.

KLJUČNE RIJEČI: klasični model strateškog planiranja, formulacija, predviđanje, proces, implementacija strategije, programiranje strategije

Mr. sc. Vlatka Bilas
PRIKAZ KNJIGE : NOVAC I SUVERENITET

Autori: Aglietta M., Orléan A.
Izdavači: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2004.
Prijevod: prof.dr.sc. Zvonimir Baletić

Martina Sopta, dipl.oec.
PRIKAZ KNJIGE: EKONOMSKA DECENTRALIZACIJA I LOKALNA SAMOUPRAVA

Urednici: Nada Karaman Aksentijević, Helena Blažić, Marija Kaštelan Mrak
Mark. S. Rosentraub
Izdavači: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Cleveland State University, Maxine Doodman Levin College of Urban Affairs
The United States Agency for International Development (USAID)
Mjesto i godina izdavanja: Rijeka, 2004.
Broj stranica: 340