Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

 Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
·         za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
 
o   jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).
Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta.


Pristupnici (m/ž) su dužni uz pisanu prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta  priložiti i:
*  životopis
*  preslik dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen) 
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti                                                                                                            * popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
                                                               
Prijave na natječaj, s obveznom naznakom „za natječaj – docent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj“, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

 
            U Zagrebu, 04.07.2017.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Lajoš Žager 

Napomena: 
Natječaj je u NN, dnevnim novinama 24 sata i na portalu Euraxess jobs objavljen  7.srpnja 2017.