Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto (nastavnici)

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
 
·         za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
  1. tri (3) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija na Katedri za međunarodnu ekonomiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na Katedri za međunarodnu ekonomiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na Katedri za  računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija na Katedri za trgovinu
 
Pristupnici (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u gore navedeno zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06).
Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta.


Pristupnici (m/ž) za radna mjesta pod brojevima 1. do 4. su dužni uz prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta  priložiti i:
*  životopis
*  preslik dokaza o stečenom akademskom stupnju

*  fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen) 
* dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti                                                                                                            * popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) 
·         za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
5.      jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti polje ekonomija na Katedri za marketing, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
6.      jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za računovodstvo, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
 
Pristupnici za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Statutom Fakulteta.
 
Pristupnici (m/ž) za radna mjesta pod brojevima 5. do 6. dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
* životopis,
* preslik dokaza o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom studiju

* ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (dodiplomskom ili preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij (ostvaren ukupan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija, ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora)
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)


*******
 
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.  
 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
                                                               
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured).
Ukoliko se kandidat javlja na više radnih mjesta istovremeno, potrebno je dostaviti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto, navesti broj i točan naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje.
 
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

 
 
            U Zagrebu, 18.04.2017.
 
 
 
EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB
prof. dr. sc. Lajoš Žager 


Napomena: 
Natječaj je u Narodnim novinama i na portalu Euraxess jobs objavljen 21.travnja 2017. U dnevnim novinama 24 sata bit će objavljen 22.travnja 2017.