Volume 28-2

 Volume 28/2016, No 2 , pp. 111-200


115-116
Editorial
Uvodnik


117-150 
Graham M.S. Dann
TITLE: When is a discipline not a discipline? Explorations into the interdisciplinary social scientific basis of tourism understanding

ABSTRACT: This paper revisits the whole question of whether the study of tourism is a science, a discipline or a field. The argument is developed in seven stages. First, the notion of the science of tourism is explored, because, if tourism as a meta-discipline can be substantiated, then a fortiori it is no longer necessary to examine tourism as a discipline. However, as the former is demonstrably not the case, attention needs to focus on the latter. Accordingly, and second, the etymology of a discipline is briefly outlined. Third, there is the contextual advent of tourism as a discipline debate. Fourth, by inspecting the offerings of two leading faculties of social sciences, and an encyclopedia with a similar focus, it is possible to identify the core disciplines in the social sciences and to distinguish them from intersecting fields and applications.  Fifth, the issue of “tourism social science” is investigated. Sixth, the ideas of intradisciplinarity, multidisciplinarity, interdisciplinarity and, more recently, postdisciplinarity are analysed. Where more than one social science discipline is involved in obtaining a cumulative knowledge of tourism, this pluralistic form of capturing the phenomenon is referred to as interdisciplinarity.
KEY WORDS: tourismology, tourism as a discipline, tourism as a field, interdisciplinarity

NASLOV: Kad disciplina nije disciplina?
Istraživanja interdisciplinarnih društvenih znanosti kao temelja za razumijevanje turizma

SAŽETAK: Ovaj rad ponovno istražuje pitanje je li izučavanje turizma znanost, disciplina ili područje. Problem se analizira u sedam faza. Rad prvo istražuje pojam znanosti turizma jer, ako se može dokazati da je turizam metadisciplina, onda ga više ne treba promatrati kao disciplinu. Međutim, s obzirom da je dokazano da to nije tako, treba se usredotočiti na turizam kao disciplinu. Stoga se u sljedećem dijelu daje kratak pregled etimologije discipline. U trećem dijelu opisano je kako je pokrenuta rasprava o turizmu kao disciplini. Četvrto, nakon što smo istražili programe dva vodeća fakulteta društvenih znanosti i sadržaj jedne enciklopedije koja se bavi društvenim znanostima, mogli smo identificirati ključne discipline u društvenim znanostima i uvidjeti po čemu se razlikuju od područja koja nastaju preklapanjem više područja i od njihovih primjena. U petom dijelu rad istražuje problem “društvene znanosti turizma”. Šesto, rad analizira ideje intradisciplinarnosti, multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti i postdisciplinarnosti, koja se nedavno pojavila. Tamo gdje je u stvaranje kumulativnog znanja o turizmu uključeno više disciplina društvenih znanosti, takav pluralistički pristup sagledavanju tog fenomena naziva se interdisciplinarnost.
KLJUČNE RIJEČI:  turizmologija, turizam kao disciplina, turizam kao područje, interdisciplinarnost


151-182 
Larry Dwyer
TITLE: Who is the ideal tourist?
ABSTRACT: Increasing attention is being given to identifying the characteristics of the ‘ideal tourist’. While no single definition has the support of all researchers, attributes of the ‘ideal tourist’ commonly advanced include  features such as ‘high spending’, ‘responsible’, ‘caring’, ‘involved’, ‘environmentally aware’, ‘culturally sensitive’, ‘seeking meaningful social encounters’ and so on. It is argued that different economic measures serve different purposes, and in any case, are insufficient to specify the ‘ideal tourist’. A framework for identifying important social and environmental behaviours is presented which, taken together with economic measures, advance both the concept of the ideal tourist and its measurement into the ‘sustainability’ arena. Some potential evaluation techniques are discussed as are the underlying challenges to operationalise a concept of ‘sustainable yield’. The paper concludes with a discussion of the implications of the ‘ideal tourist’ concept for tourism planning and strategy.
KEY WORDS: ideal tourist, economic yield, sustainable yield, tourism planning, destination management

NASLOV: Tko je idealan turist?
SAŽETAK: Sve se više pozornosti posvećuje utvrđivanju osobina 'idealnog turista'. Iako niti jedna definicija nema potpunu podršku svih istraživača, atributi ‘idealnog turista’obuhvaćaju ‘visoku potrošnju’, ‘odgovornost’, ‘brigu’, ‘uključenost’, ‘ekološku svijest’, ‘kulturnu osjetljivost’, ‘traganje za vrijednim društvenim susretima’, itd. U radu se tvrdi da različite ekonomske mjere služe različitim svrhama te da su ionako nedovoljne za točno određivanje ‘idealnog turista’. Predstavlja se okvir za određivanje bitnog društvenog i ekološkog ponašanja koja uz ekonomske mjere unaprjeđuju kako pojam idealnog turista tako i njegovo uvrštavanja u polje 'održivosti'. Raspravlja se i o nekim mogućim tehnikama vrednovanja, kao i o inherentnim izazovima provođenja u praksu koncepta 'održivog prinosa/doprinosa' (sustainable yield). U zaključku rada razmatraju se implikacije pojma ‘idealnog turista’ za planiranje i strategije u turizmu.
KLJUČNE RIJEČI: idealan turist, ekonomski prinos/doprinos, održivi prinos/doprinos, planiranje u turizmu, destinacijski menadžment   


183-200
Chris Cooper
TITLE: Challenging tourism contexts for innovation: the revitalisation of mature destinations
ABSTRACT: Innovation is essential for the sustainability and competitiveness of destination. Mature cold-water destinations face particular challenges when innovating to revitalise. This paper examines the context of these destinations in terms of their demand and supply side characteristics and goes on to analyse this context in terms of its ability to promote or hinder innovation. Success factors are identified which include the need for a champion, a whole of destination approach and adequate financing for revitalisation. Finally the paper analyses resort contexts for innovation in terms of their stakeholder landscape, network analysis and communities of practice.
KEY WORDS:  innovation, rejuvenation, network analysis, communities of practice


NASLOV: Izazovi za inovacije u turizmu: revitalizacija zrelih destinacija
SAŽETAK: Inovacije su ključne za održivost i konkurentnost destinacija. Zrele destinacije hladnih mora/voda suočavaju se sa specifičnim izazovima prilikom uvođenja inovacija u svrhu svoje revitalizacije. Ovaj rad istražuje okolnosti tih destinacija s obzirom na karakteristike ponude i potražnje te analizira u kojoj mjeri one mogu potaknuti ili onemogućiti uvođenje inovacija. U radu se navode čimbenici uspjeha poput potrebe za postojanjem šampiona, cjelovitog pristupa razvoju destinacije i odgovarajućih financijskih sredstava za revitalizaciju. Na kraju, u radu se analiziraju okolnosti za inovacije u odredištu poput krajolika dionika, analize mreža i ‘zajednica prakse’. 
KLJUČNE RIJEČI: inovacija, pomlađivanje, analiza mreža, zajednice prakse