Osnove hotelijerstva

 Semestar održavanja: VII. zimski (akademska godina 2008./2009.)

Ukupan broj sati: 60 (2+2)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Jadranko Grgona

Izvođači kolegija: dr. sc. Sanja Čižmar, dr. sc. Amelia Tomašević, Antonio Vlahov, dipl.oec.

Obvezna ispitna literatura:

Hayes, D.K., Ninemeier J.D., "Upravljanje hotelskim poslovanjem", M plus, Zagreb, 2005. 

Dodatna ispitna literatura:

Medlik, S., Ingram H., "Hotelsko poslovanje", Golden marketing, Zagreb, 2002.  
Hayes D.K., Ninemeier J.D., "Foundations of Lodging Management", Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2006.

Vrijeme održavanja nastave:

• PREDAVANJA → PONEDJELJKOM 17:00 – 18:30, dv.12
• SEMINARI → PONEDJELJKOM 19:00 – 20:30, dv.12

Sadržaj kolegija

SMJEŠTAJNA I HOTELSKA INDUSTRIJA: ZADOVOLJAVANJE POTREBA GOSTIJU
• Turistička industrija – smještajna industrija – hotelska industrija
• Povijest razvitka hotelijerstva
• Podjela i obilježja smještajnih objekata
• Razvrstavanje hotelskih objekata po različitim kriterijima. Obilježja pojedinih vrsta i tipova hotela
• Usluga u hotelijerstvu. Veliki hotelijeri kroz povijest.
• Kategorizacija hotela
TRENDOVI HOTELSKE INDUSTRIJE U SVIJETU I HRVATSKOJ
• Hotelska industrija u svijetu: struktura i aktualni trendovi
• Konkurencija u hotelskoj industriji: međunarodno tržište
• Hotelske grupacije: razvoj i aktualno značenje
• Hotelijerstvo u Hrvatskoj: obilježja i trendovi
• Faktori od utjecaja na hotelsko poslovanje: ekonomika hotelskog poslovanja
• Zakonodavstvo i udruge u hotelijerstvu
UPRAVLJANJE HOTELOM
• Strateško i operativno upravljanje u hotelijerstvu
• Suvremeni koncepti upravljanja u hotelijerstvu: franšizni ugovori i ugovori o menadžmentu
• Direktor hotela: uloga i odgovornosti
• Funkcije upravljanja i organizacija u hotelu: hotelski operativni odjeli i odjeli podrške
• Odjel smještaja: recepcija i domaćinstvo
• Odjel hrane i pića u hotelu
• Marketing i prodaja u hotelu. Odnosi s javnošću.
• Kontroling u hotelu. Upravljanje ljudskim potencijalima u hotelu.
• Nabava u hotelu. Tehničke usluge u hotelu. Hotel i zaštita okoliša.
PLANIRANJE I RAZVOJ HOTELSKIH PROJEKATA
• Vlasništvo u hotelijerstvu: upravljanje imovinom u hotelijerstvu
• Investiranje u hotelijerstvu
• Proces razvoja hotelskih projekata
• Ocjena isplativosti hotelskih projekata

Cilj je kolegija da studenti:
• steknu neophodna teorijska znanja o hotelskoj industriji, i to: osnovnim pojmovima, aktualnim trendovima, suvremenim konceptima upravljanja i vlasništva u hotelijerstvu
• dobiju potrebnu širinu u razumijevanju aktualnih strateških i tržišnih promjena na međunarodnom i hrvatskom hotelskom tržištu
• shvate što znači upravljati hotelom s praktičnog aspekta.


Svrha kolegija je stvoriti osnovnu podlogu za uspješnu karijeru u hotelijerstvu, prezentirajući nastavnu građu kroz interakciju sa studentima, sa krajnjim ciljem da studenti nastavnu građu:
RAZUMIJU - BUDU ZAINTERESIRANI -  ZNAJU KAKO PRIMIJENITI U PRAKSI

METODE U IZVOĐENJU NASTAVE
• U izvođenju nastave kolegija OSNOVE HOTELIJERSTVA koristit će se različite suvremene metode, kako bi se studentima olakšalo praćenje nastave, usvajanje gradiva te posebice približili praktični aspekti poslovanja hotelijerstva.
• Metode izvođenja nastave:
o Predavanja
o Diskusije
o Studije slučajeva
o Studentske prezentacije seminarskih radova
• U izvođenju nastave studenti će dobivati različite materijale koji će oslikavati praktične aspekte poslovanja hotelijerstva u Hrvatskoj i na svjetskom tržištu.
• Cilj ovakvog načina izvođenja predavanja jest omogućiti studentima maksimalno razumijevanje i olakšano svladavanje nastavne građe.


PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE:


1. mogućnost: Studenti koji odluče redovno pohađati nastavu i u njoj aktivno sudjelovati mogu skupljati bodove za konačnu ocjenu koja uključuje:

OPIS

BODOVI

Blic nenajavljeni test I

10

Kolokvij I

30

Blic nenajavljeni test II

10

Kolokvij II

30

Seminarski rad

20

UKUPNO

100


Bodovni razredi:

BODOVI OCJENA
91-100 izvrstan (5) 
81-90 vrlo dobar (4) 
71-80 dobar (3) 
61-70 dovoljan (2)
0-60 nedovoljan (1)


2. mogućnost: Studenti koji nisu ispit položili na gore navedeni način imaju mogućnost polagati ispit na ispitnim rokovima. Ispit se polaže pismeno i usmeno, a usmenom ispitu mogu pristupiti samo oni studenti koji su položili pismeni dio ispita.