Volume 27-2

 Volume 27/2015, No. 2 , pp. 129-224


133-134
Editorial
Uvodnik


135-164 
Steven Pike
TITLE: Destination Brand Performance Measurement over Time: Tracking Consumer Perceptions of a Competitive Set of Destinations over a 10 Year Period

ABSTRACT: There has been a paucity of research published in relation to the temporal aspect of destination image change over time. Given increasing investments in destination branding, research is needed to enhance understanding of how to monitor destination brand performance, of which destination image is the core construct, over time. This article reports the results of four studies tracking brand performance of a competitive set of five destinations, between 2003 and 2012. Results indicate minimal changes in perceptions held of the five destinations of interest over the 10 years, supporting the assertion of Gartner (1986) and Gartner and Hunt (1987) that destination image change will only occur slowly over time. While undertaken in Australia, the research approach provides DMOs in other parts of the world with a practical tool for evaluating brand performance over time; in terms of measures of effectiveness of past marketing communications, and indicators of future performance.
KEY WORDS: destination marketing organizations, travel context, consumer-based brand equity, destination image

NASLOV: Mjerenje učinkovitosti marke destinacije tijekom vremena: Praćenje percepcija klijenata konkurentskog skupa destinacija u desetogodišnjem razdoblju
SAŽETAK: Veoma je malo istraživanja koja se bave praćenjem promjena imidža turističke destinacije tijekom vremena. S obzirom na to da se sve više ulaže u brendiranje destinacija, nedostaje istraživanja koja bi omogućila bolje razumijevanje načina na koje se u određenom vremenskom razdoblju može pratiti učinkovitost marke turističke destinacije, a čiji je ključni konstrukt imidž turističke destinacije. Ovaj rad opisuje rezultate četiriju istraživanja koja su analizirala učinkovitost marki pet međusobno konkurentnih destinacija između 2003. i 2012. godine. Rezultati pokazuju da je došlo do minimalnih promjena u percepciji tih pet destinacija u navedenih 10 godina, što potvrđuje tvrdnju Gartnera (1986) te Gartnera i Hunta (1987) da do promjene imidža turističke destinacije sporo dolazi. Iako je ovo istraživanje provedeno u Australiji, ono organizacijama za upravljanje turističkim destinacijama u drugim dijelovima svijeta pruža praktični alat za evaluaciju učinkovitosti marke u određenom razdoblju, mjerila učinkovitosti prošlih marketinških komunikacija i indikatore buduće učinkovitosti.   
KLJUČNE RIJEČI: destinacijske marketinške organizacije, kontekst putovanja, tržišna vrijednost marke iz perspektive potrošača, imidž destinacije

165-190 
Magdalena Mustapić
Antonio Vlahov
TITLE: Importance of Design in Architecture for Positioning Hotels on Tourism Market
ABSTRACT: Design in architecture has always played a significant role in tourism, especially in hotel industry, where they have become one of the key factors in positioning hotels and influencing their business performances. Contemporary guests seek more than just a location and basic services that hotels provide. A recognizable style, specific formation, authenticity and the overall ambiance are particularly prominent features of any design or architecture. This paper tackles the relationship between architecture and the environment and analyses the relevant trends on the tourism market, especially olfactory marketing as an apparent trends in market positioning. The ubiquitous eco-trends are manifested in architecture based on the principles of sustainable development. The research was conducted on a sample of most prominent architects with experience in hotel projects as well as their general managers in order to examine the perception of the importance of architecture and design in positioning hotels on the tourism market and their contribution to the recognition of the destination. It also includes the inadequacies regarding the lack of implementation of contemporary trends in hotel architecture and design.
KEY WORDS: hotel industry, architecture, design, contemporary trends, Croatia

NASLOV: Važnost dizajna u arhitekturi za pozicioniranje hotela na turističkom tržištu
SAŽETAK: Dizajn u arhitekturi oduvijek ima značajnu ulogu u sustavu turizma, a osobito u djelatnosti hotelijerstva gdje postaje jedan od ključnih čimbenika u pozicioniranju hotela te u znatnoj mjeri utječe na njegove poslovne performanse. Suvremeni gosti traže više od lokacije i osnovnih usluga koje hotel pruža, a do izražaja posebno dolazi njegov prepoznatljiv stil, personalizirani pristup, specifičnost oblikovanja i cjelokupna atmosfera prostora na što arhitektura i dizajn imaju izravan utjecaj. U radu se posebno ističe važnost suodnosa arhitekture i okoliša te se analiziraju relevantni trendovi na turističkom tržištu, osobito olfaktorni marketing kao jedan od istaknutih trendova u marketinškom pozicioniranju. Sveprisutni eko trendovi ogledaju se u arhitekturi koja uvažava načela održivog razvoja. Kako bi se istražila percepcija važnosti arhitekture i dizajna za pozicioniranje hotela na turističkom tržištu, njihov doprinos prepoznatljivosti destinacije u kojoj se hotel nalazi, ali i nedostaci primjene suvremenih trendova u hotelskoj arhitekturi i dizajnu, provedeno je istraživanje na uzorku najznačajnijih arhitekata s iskustvom u hotelskim projektima te direktorima istih hotela.
KLJUČNE RIJEČI: hotelijerstvo, dizajn u arhitekturi, suvremeni trendovi, Hrvatska

191-219 
Mato Bartoluci
Zvjezdana Hendija
Mateja Petračić
TITLE: Possibilities of Sustainable Development of Rural Tourism in Continental Croatia

ABSTRACT: The goal of this paper was to analyse the current status of rural tourism in Croatia and to identify possibilities and guidelines of its sustanibale development. The research has shown that rural tourism in Croatia falls behind the sun-and-beach holiday tourism in coastal Croatia and that numerous and diverse natural and social resources in continental Croatia are insufficiently employed. Past research of rural tourism in continental Croatia relied on individual entrepreneurial initiative and scarce funding resources, so that consequently a heterogenous and fragmented rural tourism offer, based on various tourism forms and special interest tourism types, has developed in an unorganised way. Since the area in question is ecologically preserved and its resources need to be protected for future generations, the issue of rural tourism development unequivocally introduces the concept of sustainable development. From these results the basic hypothesis of this paper is derived that long-term sustainable development of rural tourism in continental Croatia may be provided only through integrated tourism offer of special interest tourism.
KEY WORDS: tourism, special interest tourism, integrated tourism offer, continental Croatia

NASLOV: Mogućnosti održivog razvoja ruralnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj
SAŽETAK: U radu se analiza postojeće stanje ruralnog turizma u Hrvatskoj te se utvrđuju mogućnosti i smjernice njegova održiva razvoja. Istraživanje je pokazalo da ruralni turizam u Hrvatskoj zaostaje za kupališno-odmorišnim turizmom primorske Hrvatske, kao i da se nedovoljno koriste brojni i raznoliki prirodni i društveni resursi kojima kontinentalni dio Hrvatske obiluje. Dosadašnji razvoj ruralnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj bio je uglavnom prepušten individualnoj poduzetničkoj inicijativi i oskudnim izvorima financiranja pa se stihijski razvila heterogena i usitnjena turistička ruralna ponuda temeljena na različitim vrstama i specifičnim oblicima turizma. Budući da je riječ o ekološki očuvanom prostoru čije je resurse potrebno sačuvati i za buduće generacije, u razvoju ruralnog turizma nužno se nameće koncept održivog razvoja. Iz toga proizlazi temeljna hipoteza ovog rada da se dugoročni održivi razvoj ruralnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj može osigurati samo integriranom turističkom ponudom različitih specifičnih oblika turizma.
KLJUČNE RIJEČI: održivi razvoj ruralnog turizma, specifični oblici turizma, integrirana turistička ponuda, kontinentalna Hrvatska

221-223 
Report on the Round Table at the Department of Tourism, Faculty of Economics & Business Zagreb
Izvještaj s okruglog stola Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta Zagreb