Volume 27-1

 

Volume 27/2015, No 1 , pp. 1-128

5-6
Editorial
Uvodnik


7-31 
Lee Cahaner
Yoel Mansfeld
Aliza Jonas
TITLE: Between Myths and Risk Perception Among Religious Tourists: The Case of the Haredim

ABSTRACT: Myths about tourist behavior and tourists' risk perception are two socio-cultural constructs rarely discussed in tourism research. Furthermore, their interrelations have never been discussed with respect to religious tourists who are caught between their trust in God and real tourist circumstances that require risk-free responsible behavior. This paper attempts to fill this gap by studying myths and risk perception of Ultra-Orthodox Jews known as Haredim. Using Nominal Group Technique and the Value Stretch model, the study unveiled this community's main travel-related risk perceptions and to what extent they differ from or are similar to myths about travel behavior originated by the secular Israeli society. Findings show that travel-related Haredi risk perception is generally a “religio-secular hybrid.” It is composed of risk constructs prevailing among secular tourists but also of those that stem from the unique socio-economic, logistic and lifestyle constraints of the Haredim.
KEY WORDS: tourist behavior, Haredim, risk perception, myths, travel risk

NASLOV: Između mitova i percepcije rizika kod vjerskih turista: Slučaj haredskih Židova
SAŽETAK: Mitovi o ponašanju turista i načinima na koji percipiraju rizike dva su socio-kulturna konstrukta kojima se istraživanja u turizmu rijetko bave. Usto, nikad se nije istraživao njihov međusobni odnos kod religioznih turista koji su razapeti između svoje vjere u Boga i stvarnih turističkih okolnosti koje zahtijevaju nerizično odgovorno ponašanje. Ovaj rad nastoji ispuniti tu prazninu te istražuje mitove i percepcije rizika kod ultraortodoksnih haredskih Židova. Upotrebom metode nominalne grupe i modela s primjenjivim vrijednostima ovaj rad nastoji utvrditi na koji način ta zajednica percipira najveće opasnosti vezane uz putovanja te u kojoj mjeri te percepcije nalikuju na mitove o ponašanjima vezanima uz putovanja koji su stvoreni u sekularnom izraelskom društvu ili se od njih razlikuju. Rezultati pokazuju da je kod haredskih Židova percepcija opasnosti vezanih uz putovanja obično “vjersko-svjetovni hibrid”. Sastoji se od predodžbi o opasnostima koje prevladavaju među sekularnim turistima, ali i od onih koje proizlaze iz specifičnih socio-ekonomskih i logističkih ograničenja vezanih uz haredski način života.   
KLJUČNE RIJEČI: ponašanje turista, Haredi, percepcija rizika, mitovi, rizici vezani uz putovanja

33-62 
Larry Dwyer
TITLE: Triple Bottom Line Reporting as a Basis for Sustainable Tourism: Opportunities and Challenges
ABSTRACT: The most comprehensive approach to integrating economic, environmental, and social thinking into core business activities is the Triple Bottom Line (TBL) approach. The paper discusses the nature of TBL implementation and reporting with special attention to tourism firms. It presents two main types of justification for tourism firms’ adoption of TBL, and discusses the potential benefits to destinations and constituent firms from TBL reporting. Several challenges to TBL implementation and reporting by tourism firms are discussed. The paper concludes that TBL reporting should be a vital part of an overall strategy aimed at encouraging tourism businesses, government bodies, and other organizations to assume responsibility for sustainable development.
KEY WORDS: Triple bottom line, sustainability indicators, corporate responsibility, tourism impacts, performance reporting

NASLOV: Model trostruke bilance kao osnova održivog turizma: Mogućnosti i izazovi
SAŽETAK: Najsveobuhvatniji pristup integriranju ekonomskih, okolišnih i društvenih aspekata u osnovnu poslovnu aktivnost je model trostruke bilance (Triple Bottom Line, TBL). Ovaj rad razmatra probleme primjene modela TBL i izvještavanja, s osobitim osvrtom na tvrtke koje se bave turizmom. Rad predstavlja dvije glavne vrste razloga zbog kojih je dobro da turističke tvrtke koriste model TBL te razmatra potencijalne koristi koje od njega mogu imati destinacije i tvrtke vezane uz njih. Predstavit ćemo i neke probleme s kojima se turističke tvrtke suočavaju prilikom primjene modela TBL. Zaključak rada je da bi izvještavanje pomoću modela TBL  trebalo biti ključnim dijelom opće strategije poticanja turističkih tvrtki, vladinih tijela i drugih organizacija u tome da i same preuzmu odgovornost za održivi razvoj.
KLJUČNE RIJEČI: model trostruke bilance, indikatori održivosti, društveno odgovorno poslovanje, utjecaji turizma, izvještavanje o poslovnim rezultatima

63-91 
Vanja Krajinović
TITLE: Challenging the Key Issues in Measuring Sustainable Tourism Development
ABSTRACT: Contemporary society needs to consider the ways of dealing with changes in production, consumption, human interactions, environmental protection and other social and economic activities. Therefore, it seems reasonable to determine how these changes can be placed into the right perspective and how they could affect the global balance in terms of sustainable development. The process of measuring sustainable development is highly complex as it requires managing both different indicators and different fields and putting them all in the same equation. The main purpose of this research is to examine if the sustainability within a destination can be measured and if so, which model of measurement is best suited. The chosen model has been tested on a destination in Croatia and the results indicate that there is a possibility to measure the stage of sustainable development in a destination, but the crucial component of the process to define the appropriate indicators.
KEY WORDS: sustainable tourism development, models, indicators, stage of sustainability

NASLOV: Propitivanje ključnih izazova u mjerenju održivog razvoja turizma
SAŽETAK: Suvremeno društvo mora preispitati način na koji se nosi s promjenama u proizvodnji, potrošnji, ljudskim odnosima, zaštitom okoliša i drugim društvenim i ekonomskim aktivnostima. U tom smislu čini se razumnim odrediti način na koji bi se promjene mogle sagledati iz prave perspektive i kako bi mogle utjecati na globalnu ravnotežu u okviru održivog razvoja. Proces mjerenja održivog razvoja turizma iznimno je kompleksan jer zahtijeva ne samo odabir različitih indikatora, već i upravljanje različitim područjima te moraju biti sastavni dio iste jednadžbe. Osnovna svrha ovog istraživanja je ispitati mogućnost mjerenja održivosti unutar destinacija i, ukoliko je taj proces moguć, odrediti najpodesniji model za to mjerenje. Odabrani model testiran je u destinaciji u Hrvatskoj, a rezultati upućuju na to da postoji mogućnost mjerenja razine održivog razvoja destinacije, ali je ključna komponenta tog procesa definiranje prikladnih indikatora. 
KLJUČNE RIJEČI: održivi razvoj turizma, modeli, indikatori, stanje održivosti

93-117 
Dijana Pletikosa
Josipa Akalović Antić
TITLE: Investiments and Profitability of Hotels in Croatia

ABSTRACT: Tourism and hospitality industry are very important for the Croatian economy, but lack of fresh capital becomes an obstacle to their growth and competitiveness on the international market. The financing possibilities being reduced, one of the solutions is to attract foreign direct investment (FDI), especially the Greenfield investments. The aim of this study is to evaluate the impact of foreign direct and domestic investment on hospitality industry business performance. A comparative analysis has largely confirmed that hoteliers in the foreign-owned business perform better than domestic. Correlation analysis of performance indicators for the period from 1996 to 2012, showed the low priority of FDI relative to domestic investment only regarding hotel occupancy rate. However, analyses of indicators such as revenue, average daily room rate and revenue per available room reveal more significant domestic investment impact. Research results confirm that in synergy with domestic investment and other forms of financing, FDI is significant and necessary for a sustainable and competitive development of the Croatian hotel industry.
KEY WORDS: hospitality industry, investment, FDI, performance indicators

NASLOV: Investicije i profitabilnost hotela u Hrvatskoj
SAŽETAK: Turizam i hotelijerstvo izuzetno su značajni za gospodarstvo Hrvatske, no nedostatak svježeg kapitala postaje kočnica njihovog razvoja i konkurentnosti na međunarodnom tržištu. U ograničenim mogućnostima financiranja jedno od rješenja je u privlačenju inozemnih izravnih ulaganja (FDI-a), osobito greenfield investicija. Cilj ovog rada je procijeniti značaj inozemnih izravnih i domaćih ulaganja za uspješnost poslovanja hotelijerstva. Komparativnom analizom u većoj mjeri je potvrđeno da hotelijeri u inozemnom vlasništvu posluju bolje od domaćih. Korelacijskom analizom pokazatelja za razdoblje od 1996. do 2012. godine, slaba prednost FDI-a u odnosu na domaća ulaganja utvrđena je samo ako se promatra zauzetost smještajnih kapaciteta. Međutim, ako se promatraju prihodi, prosječna dnevna cijena sobe i prihod po raspoloživoj sobi, zaključak je da na njih veći utjecaj imaju domaća ulaganja. Rezultati istraživanja potvrđuju da su u sinergiji s domaćim ulaganjima i drugim vrstama financiranja FDI značajna i nužna za održiv i konkurentski razvoj hotelijerstva u Hrvatskoj.
KLJUČNE RIJEČI: hotelijerstvo, investicije, FDI, pokazatelji uspješnosti poslovanja

119-126 
Report on the International Tourism and Hospitality Academy at Sea 2015, Croatia
Izvještaj o ITHAS-u (Međunarodna akademija turizma i ugostiteljstva na moru) 2015, Hrvatska