Volume 26-1

 

Volume 26/2014, No 1 , pp. 1-84

5-6
Editorial
Uvodnik


7-21 
William C. Gartner
Brigid Tuck

TITLE: Examining the Economic Impact of Tourism: Who gets to Claim the Gold?

ABSTRACT: The use of economic impact methodology to assess the importance of tourist attractions can be problematic. The first issue is how the technique is utilized and what actually gets counted. The second issue is how the derived information is utilized. This paper discusses a study to estimate the economic impact of the winery industry in the state of Iowa in the United States. Many wineries are viewed as primary tourist attractions and it is important to understand their importance to local economies in order for effective development policy to be enacted. Using different approaches to measuring economic impact we show the range of values that can be estimated. From this we pose several concerns about the use of inaccurate. The use of inaccurate and overestimated economic impact assessments can lead to misdirected policy with other primary attractions not recognized as providing any value to a destination.
KEY WORDS: multiplier effect, input/output model, economic impact, wine industry, tourism

NASLOV: Istraživanja ekonomskog utjecaja turizma: Kome ide zlato?
SAŽETAK: Korištenje metodologije gospodarskog utjecaja za procjenu važnosti turističkih atrakcija može biti problematično. Prvi problem povezan je s načinom uporabe te tehnike, konkretnije s utvrđivanjem onoga što se zaista mjeri tom tehnikom. Drugi je problem u tome kako se dobiveni podaci koriste. Ovaj rad analizira jedno istraživanje procjene gospodarskog utjecaja vinske industrije u saveznoj državi Iowa u Sjedinjenim Američkim Državama. Poznato je, naime, da se mnoge vinarije smatraju primarnim turističkim atrakcijama te je stoga važno razumjeti njihovu važnost za lokalna gospodarstva kako bi se počele donositi učinkovite politike razvoja. Korištenjem različitih pristupa za procjenu gospodarskog utjecaja u radu se pokazuje i raspon raznih vrijednosti koje mogu biti predmet procjene. S tim u vezi propitujemo i korištenje netočnih podataka, što je važno s obzirom da netočne i precijenjene ocjene gospodarskog utjecaja mogu dovesti do pogrešno usmjerenih politika kod ostalih primarnih turističkih atrakcija koje se ne prepoznaju kao one koje dodaju vrijednost nekom odredištu.   
KLJUČNE RIJEČI: učinak multiplikacije, međusektorski modeli, ekonomski utjecaj, vinska industrija, turizam

23-54 
Antonio Vlahov
TITLE: Strategic Allinances in the Function of Increasing Competitiveness of Small and Family-Run Hotels in Croatia
ABSTRACT: Cooperation processes and strategic alliances have become an unavoidable and dominant economic trend affecting almost all businesses in the particularly dynamic tourism market. The case of small and family hotels offers a precise framework for identifying the benefits of alliances for the purpose of increasing competitiveness and the overall performance within the tourism system. The paper analyses the growth and development of small and family hotels in Croatia and their cooperation as a necessary prerequisite for creating a competitive and branded product in the global tourism market. The National Association of Small and Family-Run Hotels of Croatia (NASFH) plays the key role in this development by facilitating the establishment of strategic alliances with its advantages and opportunities. The paper is based on the results of the survey carried out in small and family hotels in Croatia to examine the relevance of alliances in increasing their competitiveness and realising other advantages, as well as the motives for their memberships in strategic alliances.
KEY WORDS: small and family hotels, strategic alliances, hotel industry, competitiveness, Croatia

NASLOV: Strateško udruživanje u funkciji podizanja konkrentnosti malih i obiteljskih hotela u Hrvatskoj
SAŽETAK: Procesi suradnje i strateška udruženja postala su nezaobilazan i dominantan globalni ekonomski trend koji zahvaća gotovo sve poslovne subjekte na izuzetno dinamičnom turističkom tržištu. Upravo se kod malih i obiteljskih hotela (MiOH-a) u okviru sustava turizma mogu na pravi način uvidjeti prednosti udruživanja u funkciji podizanja njihove konkurentnosti i općenito uspješnosti poslovanja. U radu se analizira rast i razvoj malog i obiteljskog hotelijerstva u Hrvatskoj, potaknut procesima udruživanja i zajedničke suradnje kao nužne pretpostavke stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog proizvoda na globalnom turističkom tržištu. Ključnu ulogu u tom razvoju imala je Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela koja je ukazala na prednosti i mogućnosti koje strateško udruživanje pruža. Kako bi se istražila važnost udruživanja za podizanje konkurentnosti te ostvarivanje drugih prednosti, kao i utjecaj na poslovne strategije te analizirali motivi pristupanja nekom od strateških udruženja, provedeno je anketno istraživanje na uzorku malih i obiteljskih hotela u Hrvatskoj.
KLJUČNE RIJEČI: malo i obiteljsko hotelijerstvo, strateško udruživanje u hotelijerstvu, konkurentnost, Hrvatska

55-75 
Boris Tušek
Hrvoje Perčević
Mirjana Hladika

TITLE: Interdependence Between Cash Gap and Profitability in the Hotel Industry in Croatia
ABSTRACT: This paper explores the interdependence between cash gap and profitability of the hotel industry in Croatia. Cash gap represents the difference between the numbers of days to sale inventory and collection of receivables on the one hand and the number of days to settle payables on the other; therefore, in this paper, the cash gap is used as a measure of liquidity. The profitability of the hotel industry in Croatia is measured in this paper by accounting profit before tax, return on total assets and return on equity. The results show that in the hotel industry in Croatia for the period 2009–2012 (a) there was no statistically significant linear relationship between the cash gap and accounting profit before tax, (b) there was no statistically significant correlation between the cash gap and return on total assets, and (c) there was no statistically significant correlation between the cash gap and return on equity.
KEY WORDS: cash cap, profitability, liquidity, hotel industry, Croatia

NASLOV: Međuovisnost novčanog jaza i profitabilnosti u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj
SAŽETAK: U ovom radu istražena je međuovisnost novčanog jaza i profitabilnosti hotelske industrije u Republici Hrvatskoj. Novčani jaz predstavlja razliku između broja dana prodaje zaliha i naplate potraživanja s jedne strane te broja dana plaćanja obveza dobavljačima s druge strane, stoga se novčani jaz u ovom radu koristi kao mjera likvidnosti. Profitabilnost hotelske industrije u Republici Hrvatskoj se u ovom radu mjeri putem računovodstveno utvrđene dobiti prije oporezivanja te rentabilnosti imovine i rentabilnosti kapitala. Rezultati istraživanja pokazuju da u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2012. (a) ne postoji statistički značajna linearna veza između novčanog jaza i računovodstvene dobiti prije oporezivanja, (b) ne postoji statistički značajna korelacija između novčanog jaza i rentabilnosti imovine te (c) ne postoji statistički značajna korelacija između novčanog jaza i rentabilnosti kapitala.    
KLJUČNE RIJEČI: novčani jaz, profitabilnost, likvidnost, hotelska industrija, Republika Hrvatska

77-83 
Report on International Tourism and Hospitality Academy at Sea, May 10-17, 2014, Croatia
Izvještaj - International Tourism and Hospitality Academy at Sea, 10.-17. svibnja 2014., Hrvatska