Volume 25-1

Volume 25/2013, No. 1, pp. 1-118

5-6
Editorial
Uvodnik

7-20
Erik Cohen
TITLE: Tourist Myths - A Comparative Examination
ABSTRACT: Taking the concept of myth in tourism seriously, this paper seeks to compare the status and dynamics of “tourist myths” in three socio-historical contexts: modern Western tourism, post-modern Western tourism and contemporary non-Western, predominantly Asian, tourism. It shows that the relationship between myth and tourism varies significantly between the three contexts, and that, though tourists, as Selwyn (1996) argued, might be chasing myths, they do so in very different ways. Nostalgic modern tourists seek primarily to recover the traces of a mythical past on the margins of the contemporary world, where they have been led to believe that those traces are still preserved. Post-modern tourists, convinced of the futility of such a quest in a world of simulacra, seek to re-enact mythical themes in a seriously playful manner in contrived make-believe contexts, which confer the ancient myth with a post-modern twist. In contrast, contemporary non-Western tourists, for whom the mythical is still vitally present in the world they inhabit, seek to witness directly its occasional manifestations in that very world.
KEY WORDS: myth, modern tourism, post-modern tourism, non-Western domestic tourism

NASLOV: Mitovi u turizmu - komparativno istraživanje
SAŽETAK: Uzimajući ozbiljno turističke mitove, cilj ovoga rada je usporediti status i dinamiku “turističkih mitova” u tri društveno-povijesna konteksta: moderni zapadnjački turizam, postmoderni zapadnjački turizam i suvremeni nezapadnjački, prvenstveno azijski turizam. Rad pokazuje da se odnos između mita i turizma znatno razlikuje u navedena tri konteksta te da, iako turisti, kako navodi Selwyn (1996), tragaju za mitovima, oni to čine na veoma različite načine. Nostalgični moderni turisti prvenstveno nastoje pronaći tragove mitske prošlosti na rubovima suvremenog svijeta vjerujući da ti tragovi još uvijek postoje. Postmoderni turisti, uvjereni u uzaludnost takve potrage u svijetu simulakri, nastoje mitske teme ponovno oživjeti na ozbiljno zabavan način u umjetno stvorenim izmišljenim kontekstima koji sadrže drevne mitove s postmodernim pomakom. Za razliku od navedenoga, nezapadnjački turisti koji žive u svijetu u kojemu je mitsko još uvijek živo prisutno nastoje izravno svjedočiti njegovim povremenim manifestacijama u samom tom svijetu.
KLJUČNE RIJEČI: mit, moderni turizam, post-moderni turizam, nezapadnjački domaći turizam

21-57 
 Graham M.S. Dann  
TITLE: Exploring the Meanings of Myth in Tourism: From Religion, Fantasy and Falsehood to Semiotics in the Time of the Sign
ABSTRACT: This paper undertakes a preliminary overview of the principal meanings ascribed to myth in tourism studies. It does so by transposing insights from three main categories of conceptual analysis as they relate to myth in general: religion, fantasy/falsehood and semiotics. In each case a few dictionary and online definitions are initially offered. Subsequently, contributions are drawn from academic works that examine this theme from the perspectives of one or more of the foregoing classifications. In particular, the writings of Barthes, Cohen, Dann, Dufour, Hennig, Nöth, Selwyn, Uzzell and Williamson are drawn upon. From these definitions and scholarly commentaries key elements are inductively highlighted and applied to tourism. 
KEY WORDS: Categories of myth: fantasy/falsehood, religion, semiotics, Barthes

NASLOV: Mit u turizmu: od religije, fantazije i neistine do semiotike u vremenu znakova
SAŽETAK: Rad daje pregled osnovnih značenja riječi mit u znanosti o turizmu transponirajući uvide u mit iz tri glavne kategorije konceptualne analize: religije, fantazije/neistine i semiotike. Za svaku od kategorija najprije se navodi nekoliko rječničkih i internetskih definicija, a zatim slijede prilozi iz akademskih tekstova koji se bave ovom temom iz jednog ili više ranije spomenutih gledišta. Pregled se oslanja na tekstove Barthesa, Cohena, Danna, Dufoura, Henninga, Nötha, Selwyna, Uzzella i Williamsona. Metodom indukcije istaknuti su ključni elementi definicija i akademskih komentara te su potom primijenjeni na turizam.
KLJUČNE RIJEČI: Kategorije mita: fantazija/neistina, religija, semiotika, Barthes

59-72 
Julio Aramberri
TITLE: Two and a Half Founding Myths in Tourism Research
ABSTRACT: In this paper three mainstream currents in the qualitative sociology of tourism are discussed. First of them is MacCannell’s authenticity, the second one is Turner’s personal liberation and the third one is Boorstin’s commodification. This paper criticizes MacCannell’s notion of authenticity and the promises of personal liberation proffered by Turner’s disciples. They represent the two main myths in the sociology of tourism by idealizing tourist behavior and, in this way, blur our views of reality. The third strand – the critique of commodification - adapts itself to both and therefore it is just a half of myth.
KEY WORDS: myths, authenticity, personal liberation, commodification, tourism research

NASLOV: Dva i pol temeljna mita u istraživanjima turizma
SAŽETAK: U ovom radu razmatraju se tri vodeće struje razmišljanja u kvalitativnoj sociologiji turizma. Prva od njih je MacCannellova autentičnost, druga je Turnerovo osobno oslobođenje, a treća je Boorstinova komodifikacija. Ovaj rad kritizira MacCannellovu ideju autentičnosti, kao i obećanje osobnog oslobođenja kojeg predlažu Turnerovi sljedbenici. Oni predstavljaju dva osnovna mita u sociologiji turizma, idealizirajući ponašanje turista i, na taj način, zamagljujući naš pogled na stvarnost. Treća struja – kritika komodifikacije – može se prilagoditi bilo kojem od njih te stoga predstavlja samo polovicu mita.
KLJUČNE RIJEČI: mitovi, autentičnost, osobno oslobođenje, komidifikacija, istraživanja turizma

73-102 
 Renata Tomljenović
Snježana Boranić Živoder
Zrinka Marušić

 
TITLE: Stakeholder Support for Tourism Development
ABSTRACT: Since early 1980s tourism planners have strongly advocated involvement of local stakeholders in tourism planning for, at least, three reasons: firstly, stakeholders are more likely to support public sector investment and private sectors projects if they support tourism development; secondly, stakeholders supporting tourism development are more willing to tolerate some of the negative impacts of tourism and, thirdly, they are more hospitable to tourists. The last aspect is important given that studies have showed that hospitable and friendly attitudes of locals contribute significantly to overall tourist satisfaction. Thus, the tourism planning experts highlighted the need to monitor attitudes of local stakeholders in order to identify possible problems early and devise strategies that will minimize eventual conflicting situations that would, if left undetected, undermine support for destination development and destination appeal for visitors. Thus, a research agenda based on, both, qualitative and quantitative surveys was devised and implemented, with an aim to ascertain community attitudes towards tourism and its future development. The research included attitudes of public sector stakeholders and tourism sector leaders and residents. The results of these surveys have dispelled some of the 'illusion' related to (un)desirable tourism development. Equally important, they advance the tourism planning research and methods as studies taking into account attitudes of variety of stakeholders based on representative samples of stakeholders' population are rare.
KEY WORDS: tourism planning, stakeholder management, advocacy groups, residents, government, tourism organization, attitudes to tourism

NASLOV: Podrška interesnih skupina razvoju turizma
SAŽETAK: Od ranih 1980-ih nositelji planiranja razvoja turizma zalagali su se za uključivanje interesnih skupina u planiranje iz najmanje tri razloga: prvo, interesne skupine koje podržavaju turistički razvoj sklonije su podržati investicije javnog sektora i projekte privatnog sektora; drugo, sklonije su tolerirati neke negativne učinke i, treće, više su gostoljubive prema turistima. Posljednji aspekt je važan s obzirom na to da istraživanja pokazuju da gostoljubivost i prijateljsko ponašanje lokalnog stanovništva pridonosi ukupnom zadovoljstvu turista. Tako stručnjaci koji se bave planiranjem turizma ističu potrebu praćenja stavova lokalnih interesnih skupina s ciljem ranog identificiranja mogućih problema i poduzimanja strategija kojima će se minimizirati eventualne konfliktne situacije koje, ukoliko ostaju neotkrivene, potkopavaju potporu za razvoj destinacije i destinacijsku privlačnost za posjetitelje. Stoga je u okviru ovog istraživanja osmišljeno i provedeno kvalitativno i kvantitativno istraživanje kako bi se utvrdili stavovi zajednice o turizmu i njegovom budućem razvoju. Istraživanjem su obuhvaćene interesne skupine iz javnog sektora  i turističkog sektora i stanovnici. Rezultati istraživanja otklonili su neke od ‘iluzija’ povezanih s ne(željenim) turističkim razvojem. Jednako važno, rad je unaprijedio istraživanja i metode u turističkom planiranju budući da postoji mali broj radova koje uzimaju u obzir stavove različitih interesnih skupina temeljene na reprezentativnim uzorcima. 
KLJUČNE RIJEČI: turističko planiranje, menadžment interesnih skupina, udruga građana, stanovnici, vlast, turističke organizacije, stavovi prema turizmu

103-108
Višnja Kabalin Borenić
Report on the International Conference Myths of Tourism (Zadar, Croatia 9-12 May, 2013)
Osvrt na međunarodnu konferenciju Mitovu o turizmu (Zadar, Hrvatska 9.-12. svibnja 2013.)

109-112
Tanja Mihalič
Review of university coursebook TOURISM DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

Recenzija sveučilišnog udžbenika UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA I PODUZETNIŠTVA

113-117
Report on International Tourism and Hospitality Academy at Sea, May 4-11, 2013, Croatia & BiH
Izvještaj - International Tourism and Hospitality Academy at Sea, 4.-11. svibnja 2013. godine, Hrvatska & BiH