Volume 24-1

Volume 24/2012, No. 1, pp. 1-116

5-6
Editorial
Uvodnik

7-38
Maja Šerić
Irene Gil Saura

TITLE: New Technologies and Information Management in the Hospitality Industry: Analysis between Upscale Hotels in Italy and Croatia
ABSTRACT: The adoption of new technologies and information management continuously provide opportunities for differentiation within the service industry in general and the hotel context in particular. Advancements in Information and Communication Technology (ICT) have positively contributed to the hospitality industry. Moreover, the supply of information about customers is an inevitable practice for service customization and encouragement of customer loyalty. The purpose of this study is to explore the implementation of new technologies and information management in the hotel context from both manager and consumer perspectives. It aims to observe whether there are differences in their use and perception between upscale hotels in Italy and Croatia.
KEY WORDS: Information and Communication Technology (ICT), information management, customer loyalty, upscale hotels, Italy, Croatia

NASLOV: Nove tehnologije i upravljanje informacijama u ugostiteljstvu: Analiza visokokategoriziranih hotela u Italiji i Hrvatskoj
SAŽETAK: Uvođenje novih tehnologija i upravljanje informacijama neprestano pružaju priliku za diferencijaciju unutar uslužnog sektora, a posebice u hotelijerstvu. Napredak informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) dao je pozitivan doprinos ugostiteljstvu. Oblikovanje usluga i jačanje lojalnosti klijenata uvelike ovise o dostupnosti podataka o njima. Stoga je svrha ovog istraživanja ispitati primjenu novih tehnologija i upravljanja podacima u hotelijerstvu  iz perspektive menadžera i korisnika usluga. Cilj rada je utvrditi postoje li razlike u njihovoj uporabi i percepciji između visokokategoriziranih hotela u Italiji i Hrvatskoj.
KLJUČNE RIJEČI: informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT), upravljanje podacima, lojalnost klijenata, visokokategorizirani hoteli, Italija, Hrvatska

39-59 
 Ivanka Avelini Holjevac  
Ana-Marija Vrtodušić Hrgović

TITLE: Long-term Analysis of Labour Productivity in the Croatian Hotel Industry
ABSTRACT: Labour productivity is a fundamental indicator of business performance and an important indicator of the pace of growth and level of economic development. Hence, studying labour productivity, influential factors and measures for enhancing labour productivity is essential in theoretical, as well as applicative, terms. Accordingly, this paper analyses the influential factors of productivity – internal factors, in particular – and, based on these factors, puts forward measures aimed at augmenting labour productivity in the Croatian hotel industry. To gain better insight into labour productivity in Croatia's hotel industry, which is the aim of this paper, a long-term analysis was conducted from both a non-pecuniary and a pecuniary perspective. Researches confirm that quality management systems have a positive effect on labour productivity. Analysis was expanded to include a comparison of labour productivity in hotel enterprises that possess an ISO certificate and those that do not.
KEY WORDS: productivity, factors of productivity, ISO 9001:2008, hotel industry

NASLOV: Dugoročna analiza produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj 
SAŽETAK: Produktivnost rada predstavlja jedan od temeljnih pokazatelja uspješnosti poslovanja i značajan je pokazatelj dinamike razvoja i gospodarske razvijenosti. Stoga se istraživanje produktivnosti rada, utjecajnih faktora i mjera za njenim povećanjem smatra nužnim i u teorijskom i u aplikativnom smislu. U skladu s tim u radu se analiziraju utjecajni faktori produktivnosti i to posebno interni i na osnovu njih predlažu se mjere za povećanje produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj. Kako bi se dobio uvid u produktivnost rada hotelijerstva u Hrvatskoj, provedena je dugoročna analiza i to s naturalnog i vrijednosnog aspekta, što ujedno predstavlja cilj ovog rada. Istraživanja potvrđuju da sustavi kvalitete imaju pozitivan učinak na produktivnost rada te je analiza proširena na usporedbu produktivnosti rada u hotelskim poduzećima koja imaju ISO certifikat u odnosu na hotelska poduzeća koja  taj certifikat nemaju.
KLJUČNE RIJEČI: produktivnost, faktori produktivnosti, ISO 9001:2008, hotelska industrija

61-85 
Marija Benić Penava
 Đuro Matušić

TITLE: Development of Accommodation Facilities in the Dubrovnik District between the two World Wars: Starting Point for the Development of Modern Tourism
ABSTRACT: The paper presents a study of the archival material and relevant literature on the development of accommodation facilities as part of the Dubrovnik District tourism supply in the Kingdom of SHS (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes) and the Kingdom of Yugoslavia. Besides the already published data for 1925 and 1934, the data on accommodation facilities in the Dubrovnik District for 1932 from the Archives of Yugoslavia in Belgrade is published for the first time. The paper also presents several reasons for successful tourism development in the south of Croatia during and after the great world crisis, when the Croatian economy was in a period of stagnation. Reorientation of business activities to tourism, a new activity developing strongly in the interwar period, represented a continuation of Dubrovnik's traditional economic orientation towards the service industry.
KEY WORDS: tourism, accommodation facilities, Dubronik District, Dubrovnik

NASLOV: Razvoj smještajnih kapaciteta na dubrovačkom području između dva svjetska rata: Polazište za razvoj suvremenog turizma 
SAŽETAK: Temeljem arhivske građe i relevantne literature u radu je istražen razvoj smještajnih kapaciteta u okviru turističke ponude Dubrovačkog kotara u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji. Uz dosad poznate i objavljene podatke za 1925. i 1934. po prvi put se, na temelju pronađene dokumentacije u Arhivu Jugoslavije u Beogradu, daju podaci o smještajnim kapacitetima dubrovačkog kotara za 1932. godinu. Isto tako u radu se navode neki od razloga uspješnog turističkog razvoja juga Hrvatske za vrijeme i nakon velike svjetske krize u razdoblju stagnacije hrvatskog gospodarstva. Usmjeravanjem poslovanja i preorijentacijom na novu djelatnosti – turizam, koja bilježi snažan razvoj u međuratnom razdoblju, nastavljena je dubrovačka tradicija gospodarske orijentacije na uslužne djelatnosti.
KLJUČNE RIJEČI: turizam, smještajni kapaciteti, Dubrovački kotar, Dubrovnik

87-114 
 Vanja Budimski
 Vera Krnajski Hršak

TITLE: An Insight into Experiential Learning - The Case of ITHAS 2005-2012
ABSTRACT: The objective of this paper is to give first-hand insight into experiential learning in the field of tourism and hospitality in a multicultural environment using the case of ITHAS. The ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea) project has been an integral part of the tourism study programme at the Faculty of Economics and Business, University of Zagreb since 2005. This project aims to fill the gap between theoretical and practical instruction, as education and training in tourism has become a complex issue of paramount interest to tourism professionals and managers.
KEY WORDS: experiential learning, tourism, ITHAS  

NASLOV: Iskustveno učenje - Primjer ITHAS-a 2005-2012 
SAŽETAK:  Cilj je ovog članka zorno prikazati iskustveno učenje u području turizma i ugostiteljstva u multikulturalnom okruženju na primjeru ITHAS-a. Projekt ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea) dio je studija turizma na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2005. godine. Cilj mu je premostiti jaz između teoretske i praktične nastave, a to je složen problem u turističkom obrazovanju i od velikog je interesa za turističke stručnjake i menadžere u turizmu.
KLJUČNE RIJEČI: iskustveno učenje, turizam, ITHAS