Međunarodno poslovanje

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Međunarodno poslovanje
Bodovi  6
Šifra kolegija:  43057
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  4. godina / VII. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra: Katedra za međunarodnu ekonomiju
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Božo Matić
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Božo Matić, prof. dr. sc. Marina Dabić
Asistenti: dr. sc. Tomislav Baković, dr. sc. Zoran Wittine, Maja Bašić, dipl. oec., Ivan Novak, dipl. oec., Davor Vlajčić, dipl. oec., Ivana Kovač, dipl. oec.
Vrsta studija:  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  svi smjerovi
Ukupno sati nastave:  60
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


  
Nastavni ciljevi:
Stječu se komercijalna i druga stručna znanja i kompetencije za obavljanje klasičnih poslova vanjske trgovine, suvremenijih oblika međunarodne razmjene, pratećih uslužnih djelatnosti (npr. u međunarodnom prijevozu i otpremništvu) kao i kompetencije za rad u gospodarskim komorama i nekim državnim institucijama (npr. carini, ministarstvu gospodarstva..).
Program predmeta:
 1. Institucije, organizacije, integracije i sporazumi koji determiniraju međunarodno poslovanje poduzeća;
2. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom;
3. Specifičnosti poslovanje poduzeća na međunarodnom tržištu;
4. Međunarodni trgovački običaji i pravila. Načini prodaje i specijalizirana tržišta u međunarodnom poslovanju;
5. Izbor putova i načina izlaska na strana tržišta;
6. Sudionici i tijek klasičnih i suvremenih oblika nastupa na inozemna tržišta.
Nastavne metode:
 Predavanja, seminarska nastava, vježbe, prezentacije i pisani radovi.
Obavezna literatura:
 Matić, B.: Međunarodno poslovanje, Sinergija, 2004. god.
Dodatna literatura:

Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., Sullivan, D. P.: «International Business, Enviroments and Operations», Pearson Education International, 2009., 12E.

Obaveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave, te aktivno sudjelovanje u nastavi.
Nacin ispitivanja/ocjenjivanja:
Dva kolokvija tijekom semestra te pismeni i/ili usmeni ispit.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-