Volume 23-2

Volume 23/2011, No. 2, pp. 105-238

109-110
Editorial
Uvodnik

111-144
Xiaoran Tian
Rong Huang
Graham Busby

TITLE: An Investigation of Destination Management Organisations (DMOs) in China - with particular reference to the Beijing Tourism Develoment Committee (BTDC)
ABSTRACT: Destination Management Organisations (DMOs) have been perceived as the most appropriate organisational arrangement to meet fully the experiential needs of visitors. However, one of the perennial problems of destination management has been the extent to which the contribution of DMO efforts to the overall success of the destination can be measured. Tourism is developing rapidly in Beijing since China adopted an open door policy in 1978. Beijing Tourism Development Committee (BTDC), as a DMO in charge of the tourism in Beijing, has been paramount for such success. However, there is lack of research on its nature and role in its tourism industry. Meanwhile, very limited research has been undertaken on its performance measures. This research, therefore, aims to investigate DMOs in China with special reference to Beijing Tourism Development Committee (BTDC). It explores the nature of the DMOs in China. It also evaluates main functions/responsibilities of the DMOs. Performance measures adopted by the DMOs are also assessed.
KEY WORDS: Destination Management Organisation, performance measurement, Beijing Tourism

NASLOV: Istraživanje organizacija za upravljanje destinacijama u Kini - s posebnim osvrtom na Pekinški odbor za razvoj turizma
SAŽETAK: Njima se bave mnoga istraživanja turizma. Organizacije za upravljanje destinacijama (DMO) smatraju se najprimjerenijim oblikom organizacije koji može u potpunosti zadovoljiti potrebe posjetitelja za novim iskustvima. Međutim, jedan od stalno prisutnih problema upravljanja destinacijama je pitanje koliko je mjerljiv doprinos napora koje ulažu DMO-i ukupnom uspjehu destinacija. Turizam se u Pekingu brzo razvija otkad je Kina 1978. prihvatila politiku “otvorenih vrata”. Pekinški odbor za razvoj turizma (BTDC) je, kao DMO zadužen za turističku industriju u Pekingu, najzaslužniji za toliki uspjeh. Međutim, nedostaje istraživanja o njemu i njegovoj ulozi u „turističkoj industriji“. Postoje tek neka istraživanja njegovih mjerila uspješnosti. Ovo istraživanje stoga ima za cilj istražiti DMO-e u Kini s posebnim osvrtom na Pekinški odbor za razvoj turizma (BTDC). Ono istražuje obilježja DMO-a u Kini, ocjenjuje njihove glavne funkcije/nadležnosti te mjerila uspješnosti koje primjenjuju.
KLJUČNE RIJEČI: organizacije za upravljanje destinacijama, mjerenje uspješnosti, pekinški turizam

145-173 
Tihana Škrinjarić  
TITLE: Investigation of foreign tourism demand in Croatia using panel data analysis
ABSTRACT:  Tourism plays an important role in Croatia due to its positive effects on the economy. In this paper, foreign tourism demand is estimated through the use of the dynamic model and the GMM method on a dataset of 19 countries in the period from 1994 to 2009. The results indicate that tourism demand is inelastic with respect to income, but close to unit elasticity with respect to substitute prices. Also, it responds more intensely to changes in relative prices. Capital investments have positive effects on the model, but one of the most important factors is the contentment of tourists. It is reflected in the coefficient of adjustment which is close to the unit value. This way of modelling has many advantages and can be considered as an initial attempt of modelling tourism demand in Croatia using panel data.
KEY WORDS: tourism demand, panel data, tourism, dynamic model, generalized method of moments, Croatia

NASLOV: Istraživanje inozemne turističke potražnje u Hrvatskoj primjenom analize panel podataka 
SAŽETAK: Turizam u Hrvatskoj ima važnu ulogu zbog svojih pozitivnih učinaka na platnu bilancu, BDP, priljev deviza i zapošljavanje. Nositelji ekonomske politike trebaju poznavati čimbenike koji oblikuju turističku potražnju u Hrvatskoj. Provedena je analiza nad panel podacima pri čemu je analiziran dinamički model procijenjen generaliziranom metodom momenata nad skupom od 19 zemalja za razdoblje od 1994. do 2009. godine. Rezultati analize upućuju kako je turistička potražnja neelastična u odnosu na dohodak, dok je elastičnost s obzirom na cijene supstituta na razini jedinične. Uspoređujući elastičnost s obzirom na cijene supstituta i relativne cijene, zaključuje se kako turisti jače reagiraju na promjene cijena u Hrvatsko, u odnosu na konkurentske destinacije. Kapitalna ulaganja imaju pozitivne učinke u modelu, ali je jedan od važnijih faktora upravo zadovoljstvo turista koje se prenosi usmenom predajom a očituje se u koeficijentu prilagodbe. Vrijednost mu je blizu jedinične. Uzete su u obzir vojnoredarstvene akcije 1995. godine, kao i kriza na Kosovu 1999. koje su očekivano polučile negativne učinke u modelu. Odabrani način modeliranja posjeduje broje prednosti spomenute u radu, te ga se može smatrati inicijalnim pokušajem modeliranja turističke potražnje pomoću panel podataka.
KLJUČNE RIJEČI:turistička potražnja, panel podaci, turizam, dinamički model, generalizirana metoda momenata, Hrvatska

175-201 
Ivo Kunst 
TITLE: Viability of the public private partnership concept in tourism
ABSTRACT:  Public-private partnerships have become a widely spread model for an economically efficient market supply of public infrastructure facilities and/or services that have traditionally been in the domain of the public sector. In recent times the public-private partnership concept is increasingly associated with tourism. Since tourism requires close cooperation between the public and private sector, this article aims to establish a clear distinction between tourism related projects for which a public-private partnership could be an economically viable, cost-efficient and socially acceptable solution, and tourism projects for which this should not be the case. In methodological terms, the article predominantly relies on the theoretical precepts, economic reasoning and worldwide accepted best practice of the public-private partnership model, as well as on its successful application in various tourism related projects in different jurisdictions.
KEY WORDS: public-private partnerships, tourism, economic viability

NASLOV: Primjenjivost modela javno-privatnih partnerstva u turizmu 
SAŽETAK: Javno-privatna partnerstva predstavljaju sve češće korišten model ekonomski efikasne opskrbe krajnjih korisnika objektima javne infrastrukture, odnosno uslugama koje su tradicionalno bile u domeni odgovornosti javnog sektora. U novije se vrijeme koncept javno-privatnog partnerstva sve više dovodi u kontekst privređivanja u turizmu. S obzirom da privređivanje u turizmu pretpostavlja suradnju javnog i privatnog sektora, ovaj rad ima za cilj uspostaviti jasnu i transparentnu distinkciju između turističkih projekata u kojima ulazak u javno-privatno partnerstvo može biti ekonomski opravdano, troškovno racionalno i društveno prihvatljivo rješenje, odnosno turističkih projekata za koje se to nikako ne može reći. U metodološkom smislu, rad se maksimalno oslanja na teoretske postavke, ekonomsku logiku i uobičajeni način funkcioniranja modela javno-privatnog partnerstva u svijetu, kao i na dosadašnji način primjene ovog koncepta u turizmu u različitim jurisdikcijama u svijetu.
KLJUČNE RIJEČI: javno-privatna partnerstva, turizam, ekonomska opravdanost

203-231 
Božena Krce Miočić 
TITLE: Valuation of the effects of promotional activities in nautical tourism in Croatia 
ABSTRACT: This paper reports on the results of a research on the realized marketing communication between marina (nautical supply) and nautical tourists (nautical demand). The research is conducted on a representative sample of marinas in the Republic of Croatia and the obtained data is then analysed by different statistical methods. The obtained results have shown that marinas don’t use promotional activities sufficiently to create as well as to sustain the relationship with the nautical demand. The existence of a positive correlative connection between the use of promotional activities and the realized effects in physical and value business performance indicators of the marinas has also been proven.
KEY WORDS: nautical tourism, marina, promotional activities, marketing communication 

NASLOV: Valorizacija učinaka promotivnih aktivnosti u nautičkom turizmu u Hrvatskoj 
SAŽETAK:  U radu se prikazuju rezultati istraživanja ostvarene marketinške komunikacije između marine (nautičke ponude) i nautičara (nautičke potražnje). Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku marina u Republici Hrvatskoj, a dobiveni podaci su analizirani različitim statističkim metodama. Dobiveni rezultati su pokazali da marine ne koriste u dovoljnoj mjeri promotivne aktivnosti kako za ostvarivanje tako i za očuvanje odnosa s nautičkom potražnjom. Dokazano je postojanje pozitivne korelacijske veze između korištenja promotivne aktivnosti i učinaka koje marine ostvaruju i u fizičkim i vrijednosnim pokazateljima uspješnosti poslovanja. 
KLJUČNE RIJEČI: nautički turizam, marina, promotivne aktivnosti, marketinška komunikacija

233-236 
Vesna Vrtiprah  
 Review of university coursebook TOURISM - ECONOMIC PRINCIPLES AND ORGANISATIONAL SYSTEM 
Recenzija sveučilišnog udžbenika TURIZAM - EKONOMSKE OSNOVE I ORGANIZACIJSKI SUSTAV