Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Seminar za programiranje i teoriju igara

Seminar za programiranje i teoriju igara

SEMINAR ZA PROGRAMIRANJE I TEORIJU IGARA

Prezentaciju prof. emeritusa Sanje Zlobeca povodom 50. godisnjice Seminara možete preuzeti ovdje.
Fotografije s proslave 50. godisn
jice Seminara: Slike1, Slike2, Slike3, Slike4.

VRIJEME I MJESTO
ODRŽAVANJA SEMINARA:
 • Četvrtak, 17:30 sati
 • Ekonomski fakultet
VODITELJI SEMINARA:
 • dr.sc. Luka Neralić
 • dr.sc. Valter Boljunčić
 • dr.sc. Ljubomir Martić  
 TAJNIK SEMINARA:       Karlo Kotarac
 ČLANOVI SEMINARA:
 • dr.sc. Zoran Babić
 • dr.sc. Vlasta Bahovec, redoviti profesor, EFZG
 • dr.sc. Valter Boljunčić
 • Margareta Gardijan, asistent, EFZG
 • dr. sc. Tihomir Hunjak
 • mr.sc. Dubravko Hunjet
 • Vedran Kojić, asistent, EFZG
 • Karlo Kotarac, znanstveni novak, EFZG
 • dr.sc. Zrinka Lukač, docent, EFZG
 • dr.sc. Tunjo Perić
 • dr.sc. Nada Pleli, docent, EFZG
 • Blaženka Roginek
 • dr.sc. Boško Šego, redoviti profesor, EFZG
 • dr.sc. Silvija Vlah Jerić, asistent, EFZG
 • dr.sc. Višnja Vojvodić-Rosenzweig
SEMINARI U 2013/2014:
 • 4.9.2014. Danijela Rabar: Mjerenje regionalne efikasnosti u Hrvatskoj primjenom analize omeđivanja podataka (sažetak)
 • 29.5.2014. Jelena Jardas Antonić: Ocjenjivanje efikasnosti elektroničkog poslovanja gradskih uprava u RH primjenom analize omeđivanja podataka (sažetak)
 • 13.3.2014. Mario Bambulović: Nelinearni problemi ruksaka (sažetak)
 • 12.12.2013. Tihana Škrinjarić: Modeli optimizacije portfelja uz više momente u burzovnom poslovanju (sažetak)
 • 14.11.2013. Karlo Kotarac: Modeliranje uspjeha studenata Ekonomije i Poslovne ekonomije na kolokviju iz Matematike u ovisnosti o odabranim cimbenicima (sažetak)
 • 24.10.2013. dr. sc. Luka Neralić: O jednoj primjeni analize prozora u analizi omedivanja podataka (sažetak)
 • 10.10.2013. Iva Pandurović Mudrovčić: Procjena relativne efikasnosti poslovnica banke (sažetak)
SEMINARI U 2012/2013:
 • 13.6.2013. Richard E. Wendell: The Impact of Non-Agility on Service Level and Project Duration (sažetak)
 • 16.5.2013. Vedran Kojić: Usporedba kvalitativnog i kvantitativnog pristupa u rješavanju problema sistemske dinamike (sažetak)
 • 20.12.2012. Ivan Šimunović: Ekonometrijski model za određivanje praga utjecaja inflacije na bruto domaći proizvod Republike Hrvatske (sažetak)
 • 11.12.2012. Petra Rkman: Optimizacijski problem odnosa poslodavca i zaposlenika u uvjetima neizvjesnosti (sažetak)
 • 11.12.2012. Margareta Gardijan: Analiza strategija s opcijama (sažetak)
 • 28.11.2012. dr. sc. Ulrike Leopold-Wildburger: Path dependence of cooperation or the first impression counts! -Results from an experimental study (sažetak)
 • 19.11.2012. Lada Rokov: Modeliranje kvantitativnih pokazatelja pri procjeni rizičnosti kreditnih institucija (sažetak)
 • 8.11.2012. dr. sc. Davor Horvatić: Statistička fizika, nelinearna dinamika i ekonomija (sažetak)
SEMINARI U 2011/2012:
 • 20.9.2012. dr. sc. Tunjo Perić: Optimizacija financijske strukture poduzeća upotrebom prilagođene metode ciljnog programiranja (sažetak)
 • 20.9.2012. Željka Domjančić: Mješovito cjelobrojno linearno programiranje (sažetak)
 • 14.9.2012. Goran Mabić: Modeli optimizacije u planiranju proizvodnje maslinovog ulja (sažetak)
 • 5.7.2012. Karlo Kotarac: Tok u mreži kao metoda za rješavanje raznih drugih kombinatoričkih problema (sažetak)
 • 26.4.2012. Dubravko Hunjet i prof. dr. sc. Luka Neralić: O jednoj primjeni kategorijskih modela analize omeđivanja podataka (sažetak)
 • 19.4.2012. Violeta Cvetkoska: A two-stage approach for measuring the relative efficiency of the Macedonian banks with the application of DEA and AHP (sažetak)
 • 20.1.2012. mr. sc. Silvija Vlah Jerić: Višekriterijska optimizacija lanca dobave u maslinarsko-uljarskoj industriji (sažetak)
 • 17.11.2011. Zoran Lukić: Europske dražbe spajanja i preuzimanja: uspješnost strateških i financijskih ulagatelja (sažetak)