Promocija u turizmu

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Promocija u turizmu
Bodovi  5
Šifra kolegija:  58639
Status kolegija:  izborni
Godina i semestar studija: 4. godina/VIII semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za turizam
Nositelj kolegija:  Prof.dr.sc. Darko Prebežac
Izvođači kolegija:  Prof.dr.sc. Darko Prebežac
Asistenti:  dr. sc. Josip Mikulić
Vrsta studija:  Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija:  -
Ukupno sati nastave:  45
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


 
Nastavni ciljevi:
Stjecanje znanja o funkcioniranju turističkog tržišta sa aspekta marketinškog komuniciranja, s posebnim naglaskom na ulogu i značaj promocije u planiranju i upravljanju turističkim resursima. Stvaranje koncepcijskog okvira potrebnog za učinkovito planiranje promotivnih aktivnosti na razini države i/ili pojedinačnih nositelja ponude u turističkoj destinaciji. Ovladavanje znanjima o specifičnim aktivnostima, sredstvima i medijima nužnim za uspješno i učinkovito promoviranje turističkog proizvoda destinacije u cijelosti ili njenih pojedinačnih aktivnosti.  
Program predmeta:
1. Uloga marketinške komunikacije u turizmu.
2. Imidž i ponašanje turista u kontekstu izbora turističke destinacije.
3. Uloga državnih organizacija u promociji turističke destinacije.
4. Proces upravljanja promocijom u turizmu.
5. Promotivni miks u turizmu – oglašavanje.
6. Promotivni miks u turizmu – Osobna prodaja i unapređenje prodaje.
7. Promotivni miks u turizmu – Direktni marketing i internetski marketing.
8. Promotivni miks u turizmu - Odnosi s javnošću, publicitet i promocija od usta do usta.
9. Turistički sajmovi, događanja i sponzorstva u funkciji promocije turističke destinacije.
Nastavne metode:
U izvođenju nastave u okviru ovog kolegija biti će korištene različite metode (predavanja, diskusija, poslovni slučajevi, grupni rad, studentske prezentacije), kao i različiti materijali (poglavlja iz udžbenika, članci, vježbe, slučajevi i video prezentacije). Korištenje ovakvog spleta metoda i materijala ima za cilj stimulirati otvorenu i slobodnu komunikaciju, protok ideja i informacija između studenata i profesora te razvijanje kreativnog načina razmišljanja kod studenata.
Obavezna literatura:
Križman-Pavlović, D.: Marketing turističke destinacije, Mikrorad, Zagreb-Pula, 2008. (Poglavlja: 3 (str. 57-80), 4 (str. 83-122), 5 (125-193) i 6 (195-209).
Kotler, P., Bowen, J., Makens, J.: Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, Mate d.o.o., Zagreb, 2010. (Poglavlja: 14 (str. 539-588) i 15 (str. 591-630).
Dodatna literatura:

Pike, S.: Marketing turističkog odredišta, M Plus d.o.o., Zagreb, 2010.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave, pisanje osvrta, čitanje literature, polaganje ispita, kolokviji, projekti.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi tijekom pedagoškog rada sa studentima. Konačna ocjena će se formirati na temelju različitih provjera znanja na slijedeći način: 70% ocjene (I. i II. kolokvij), 20% ocjene (studentske aktivnosti na nastavi - samostalne prezentacije studenata i rješavanje poslovnih slučajeva iz prakse) i 10% ocjene (dolazak i aktivno sudjelovanje na predavanjima/seminarskoj nastavi).
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za upis predmeta:
Marketing
Dodatne informacije:
Preduvjet za upis kolegija je položen ispit iz obaveznog kolegija Marketing.