Volume 22-2

Volume 22/2010, No. 2, pp. 131-252

135-136
Editorial
Uvodnik

137-160
Nevenka Čavlek
Mato Bartoluci
Oliver Kesar
Sanja Čižmar
Zvjezdana Hendija

TITLE: Contribution to Croatia’s new tourism policy framework
ABSTRACT: This paper provides analysis of the impact of global economic downturn and recession on tourism development in Croatia. It researches causes and consequences of pronounced seasonality of Croatia’s tourism and compares it to its competitive environment. Although research confirms significant investment opportunities that are assessed between Euro 9.5 and 12 billion they fail to be realised due to many obstacles to foreign direct investments and uncompetitive business environment. Significant improvements are not to be expected unless Croatia formulates tourism policy with clear objectives and develops strategy that will define measures by which said objectives will be achieved.
KEY WORDS: economic crisis, seasonality, investment in hotel industry, tourism policy in Croatia.
FULL TEXT PAPER: click here for file!

NASLOV: Prilog novim odrednicama turističke politike u Hrvatskoj
SAŽETAK: U ovom se radu kritički analiziraju utjecaji ekonomske krize i recesije na razvoj turizma u Hrvatskoj te se istražuju uzroci i posljedice njegove prenaglašene sezonalnosti u odnosu na konkurentsko okruženje. Iako istraživanja potvrđuju da postoje značajne mogućnosti ulaganja u turizam Hrvatske jer se investicijski potencijal procjenjuje između 9,5 i 12 milijardi eura, potencijalna kapitalna ulaganja ne mogu se realizirati zbog brojnih prepreka za investiranje i uslijed nekonkurentnog poslovnog okruženja. Značajniji pozitivni pomaci ne mogu se očekivati sve dok se u Hrvatskoj ne kreira turistička politika s jasno utvrđenim ciljevima te strategija razvoja koja će definirati mjere kojima će se ti ciljevi moći realizirati.
KLJUČNE RIJEČI: ekonomska kriza, sezonalnost, investicije u hotelijerstvu, turistička politika u Hrvatskoj
PUNI TEKST RADA: kliklnite ovdje za datoteku!

161-177
Darko Prebežac
Josip Mikulić 
Petra Jurković
 
TITLE: Passenger perceptions of airport service performance – A three-dimensional importance-performance analysis
ABSTRACT: For tourists travelling by air, airports typically represent the places where their first and last impression of a destination is formed. Airports are thus not only an important element of the tourism infrastructure that facilitates tourism flows, but also an important element of the tourism experience that contributes to the creation of tourist satisfaction/dissatisfaction. In light of this, the aim of this study is to introduce a new analytical framework for prioritizing airport passenger services in quality improvement strategies. The managerial value of the framework is demonstrated in an empirical study which involved a survey of 1017 airline passengers at a major Croatian international airport. The main advantages of the proposed framework are that (a) it solves several shortcomings of traditional importance-performance analysis and (b) it accounts for possible asymmetric effects in customer satisfaction.
KEY WORDS: airport service performance, importance-performance analysis, penalty-reward analysis

NASLOV: Percepcije putnika o performansama usluga zračnih luka – trodimenzionalna analiza važnosti i performansi
SAŽETAK: Za turiste koji putuju zračnim prijevozom zračne luke u pravilu predstavljaju mjesto na kojem se stvara njihova prva i posljednja impresija o destinaciji. Stoga zračne luke nisu samo važan element turističke infrastrukture koja omogućava turističke tokove, nego i značajan element turističkog doživljaja koji pridonosi stvaranju zadovoljstva/nezadovoljstva turista. Cilj ovog rada je predstavljanje novog analitičkog okvira strateškog određivanja prioriteta u poboljšanju kvalitete usluga zračnih luka. Valjanost metodološkog okvira testirana je empirijskim istraživanjem na uzorku od 1017 putnika u jednoj od najvećih hrvatskih zračnih luka primjenom tehnike anketnog ispitivanja. Najznačajnije prednosti predloženog analitičkog okvira su (i) rješavanje nekih nedostataka tradicionalnog pristupa analizi važnosti i performansi, te (ii) uvažavanje možebitnih asimetričnih efekata u stvaranju zadovoljstvo korisnika.
KLJUČNE RIJEČI: performanse usluga zračnih luka, analiza važnosti i performansi, analiza kazni i nagrada

179-200
Mato Bartoluci
Vanja Budimski
 
TITLE: Managing entrepreneurial projects in tourism of the Republic of Croatia
ABSTRACT: Based on the cognition that entrepreneurship in tourism is a highly complex business activity, as well as the tourism itself, the authors of the paper have tried to demonstrate theoretical framework for applying entrepreneurial strategies in small and medium tourism enterprises. In that sense a short analysis and evaluation of the existing enterprises was conducted. The conclusion of the analysis is that catering industry predominates in the structure of entrepreneurship in Croatia. It is significant that catering objects show a tendency of constant growth and development, as well as the growth of the number of employees. It is therefore realistic to expect that the number of employees in these objects, which today amounts to about 40,000, will continue to grow in the future. The basic hypothesis of this paper is that entrepreneurial projects are the foundation of development of small and medium tourism enterprises in Croatia. Besides that, certain possibilities of developing new entrepreneurial projects within tourism are analyzed. The authors point out the need and method of managing entrepreneurial projects in tourism in order to avoid uncertainty and reduce the risk in their realization.
KEY WORDS: entrepreneurship in tourism, analysis of small and medium tourism enterprises, entrepreneurial projects in tourism

NASLOV: Upravljanje poduzetničkim projektima u turizmu Republike Hrvatske
SAŽETAK: Polazeći od spoznaje da je poduzetništvo u turizmu vrlo složena poslovna aktivnost, kao što je složen i sam pojam turizma, autori su u radu pokušali prikazati teoretski okvir primjene poduzetničkih strategija u malim i srednjim poduzećima u turizmu. U tom okviru provedena je kratka analiza i ocjena postojećih poduzeća, pri čemu se dolazi do zaključka da upravo ugostiteljski objekti prevladavaju u navedenoj strukturi hrvatskog poduzetništva. Signifikantno je također da ugostiteljski objekti pokazuju tendenciju stalnog rasta i razvoja, kao i povećanja broja djelatnika pa je realno za očekivati da će broj zaposlenih, koji danas iznosi 40.000, u budućnosti biti i veći. U radu se polazi od hipoteze da su poduzetnički programi osnova razvoja malih i srednjih poduzeća u turizmu Republike Hrvatske, a objašnjava se i metodologija pokretanja potencijalnih poduzetničkih projekata. Pored navedenog, analiziraju se i određene mogućnosti za razvoj novih poduzetničkih projekata u okviru turizma. Zaključno, autori ukazuju na potrebu i način upravljanja poduzetničkim projektima u turizmu kako bi se izbjegla stihija i neizvjesnost, ali i smanjio rizik njihove realizacije.
KLJUČNE RIJEČI: poduzetništvo u turizmu, analiza malih i srednjih poduzeća u turizmu, poduzetnički projekti u turizmu

201-220
Nevenka Čavlek
Ingeborg Matečić 
Danijela Ferjanić Hodak

TITLE: Drivers of innovations in tourism: some theoretical and practical aspects
ABSTRACT: Despite general opinion that services are non - innovative or at least innovations in services are less frequently occurring, innovations in tourism are numerous and more complex than in some other sectors or industries. The purpose of this article is to critically asses the four major issues of drivers of innovation in tourism: tourists themselves, tour operating companies, technology changes and competition. Tourists are characterised by their diverse and plural characteristics of experiences. Thus, experience has become nucleus of holidays. Since tour operating companies are market-oriented companies their major drivers of innovations are tourists and competition. ICT drives innovations in tourism and enables companies to be more efficient as well as more competitive. Competition on the global level increasingly forces tourism destinations to innovations.
KEY WORDS: tourism innovations, drivers of innovations, tour operators, competition

NASLOV: Pokretači inovacija u turizmu: neki teoretski i praktični aspekti
SAŽETAK: Unatoč raširenom mišljenju da se inovacije kod usluga ne pojavljuju često ili da ih uopće nema, inovacije u turizmu su brojne i česte, ali i složenije od inovacija u nekim drugim sektorima ili industrijama. U radu se kritički razmatraju četiri ključna pokretača inovacija u turizmu: turisti, turoperatori, tehnološke promjene i konkurencija. Turiste karakteriziraju njihovi iznimno raznoliki oblici doživljaja. Danas je doživljaj postao jezgra turističkog proizvoda. S obzirom da su turoperatori gospodarski subjekti snažne tržišne orijentacije, njihov glavni pokretač inovacija su turisti i konkurencija. Informacijska i komunikacijska tehnologija svakodnevno potiče inovacije u turizmu i omogućava gospodarskim subjektima učinkovitije poslovanje i ostvarivanje konkurentske prednosti. Konkurencija, globalno gledajući, sve više utječe na turističke destinacije primoravajući ih na inovacije.
KLJUČNE RIJEČI: inovacije u turizmu, pokretači inovacija, turoperatori, konkurencija

221-246
Kristina Bučar
Sanela Škorić 
Darko Prebežac
 
TITLE: Codes of conduct in tourism and their impact on sustainable tourism
ABSTRACT: Tourism is a large and complex system which, in order to achieve a long term success, needs to implement the sustainability principles in the process of its planning and development. A significant role in creating such a development belongs to the public sector. However, as for the creation of certain measures for improvement of the behaviour of tourists and of increasing their awareness of effects that could occur in case of their inadequate and irresponsible behaviour, voluntary initiatives tend to have an even greater importance. This paper gives an overview of the most important voluntary initiatives and codes of conduct in tourism and discusses their impact on the behaviour of all participants in tourism. Nevertheless, the focus is on the global and local voluntary initiatives concerned with the behaviour of tourists, the so-called Codes of Conduct. A significant number of these codes exist at the global and local level, but they are not unified and are often very difficult to trace. The implementation of codes of conduct is often rather difficult, which is why the application of responsible marketing becomes almost necessary. The focus of responsible marketing should not be the pure attraction of tourists to the destination, but also their sensitization to the destination, as well as minimizing the negative effects of tourism development.
KEY WORDS: sustainable development, sustainable tourism, sustainable marketing, codes of conduct in tourism

NASLOV: Pravila ponašanja u turizmu i njihov utjecaj na održivi turizam
SAŽETAK: Turizam je velik i složen sustav koji, ukoliko želi dugoročno biti uspješan, treba u svom planiranju i razvoju implementirati osnovne postulate održivosti. U kreiranju takvoga razvoja značajnu ulogu ima javni sektor, no i dobrovoljne inicijative, posebno kada se radi o kreiranju određenih mjera usmjerenih prema ponašanjima turista te povećanju svijesti o učincima njihova neadekvatnog i neodgovornog ponašanja. U radu se daje prikaz najvažnijih dobrovoljnih inicijativa i pravila ponašanja u turizmu te se analizira njihov utjecaj na ponašanje sudionika u turističkim kretanjima. U fokusu su globalne i lokalne dobrovoljne inicijative usmjerene na ponašanje u turizmu ili tkz. Codes of Conduct. Na globalnoj i lokalnoj razini postoji značajan broj ovakvih pravila, no ona nisu unificirana i često su vrlo teško dostupna. Njihova implementacija nije jednostavna te bi upravo u tom segmentu odgovorni marketing trebao imati važnu ulogu u kojem fokus ne bi bio na pukom privlačenju turista u destinaciju već i njihovoj senzibilizaciji s destinacijom te minimiziranjem negativnih efekata razvoja turizma.
KLJUČNE RIJEČI: održivi razvoj, održivi turizam, održivi marketing, pravila ponašanja u turizmu

247-252
ITHAS 2010 Izvještaj o ITHAS-u 2010
ITHAS 2010 report on ITHAS 2010: "Small Scale Tourism Development"