Diplomski studij - 5. godinaPRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA
 
Studenti Obrazac za prijavu diplomskog rada, kojem moraju biti priloženi:
 1) Sadržaj rada, 2) Obrazloženje teme, 3) Popis literature i 4) Izjava o čestitosti 

i prijavnicu za diplomski rad potpisanu od strane mentora, donose u tajništvo Katedre u za to predviđenim rokovima:
15.1.-31.1.  /   1.3.-15.3.  /  1.5.-15.5.  /  15.6.-30.6.  / 1.9.-15.9.  /  1.11.-15.11.

PREUZIMANJE PRIJAVNICA ZA DIPLOMSKI RAD
 
Nakon što Vijeće diplomskog studija usvoji temu diplomskog rada, obavijest o istom ćete naći na ovim web stranicama (lijevo pod Odobrene teme diplomskih radova). Po objavi prijavnice možete preuzeti u tajništvu Katedre u tamo navedenim terminima.

PREDAJA DIPLOMSKOG RADA
 
Rok za izradu diplomskog rada je do isteka trajanja studentskih prava.
Tri (3) primjerka spiralno uvezenog diplomskog rada kojima prilažete potpisano Odobrenje mentora za dostavu diplomskog rada dostavljate u tajništvo Katedre i to nakon što u Studentskoj referadi ovjerite četvrti primjerak diplomskog rada.


Termini obrane diplomskog rada objavljuju se na ovim web stranicama
(lijevo pod Datumi obrana diplomskih radova).