Doc. dr. sc. Tomislav Globan

 Tomislav Globan
Ime i prezime: Tomislav Globan
Kabinet: 202
Telefon: (01) 238 3102
E-mail: tgloban@efzg.hr
Web stranica: www.efzg.unizg.hr/tgloban
Konzultacije: ponedjeljak: 9:30-12h, 13-14h
Termini ispitnih rokova >>>
                             

Nastava i znanost
Preddiplomski 
sveučilišni studij
  

2015/16:
Gospodarstvo Hrvatske
Makroekonomija EU
Ekonomski razvoj
Prethodno:
Makroekonomija
Ekonomika okoliša 

Bachelor Degree
in Business (BDiB)
2015/16:
Macroeconomics
Economics of European Union
Development Economics
Previously:
Environmental economics                                                                
Istraživački interesi makroekonomija, tokovi kapitala, sudden stops, financijska integracija u EU, ekonomika europskih integracija
Znanstveni radovi CC, WoS i ostali radovi

 
Aktualnosti

1. prosinca 2015. na proslavi 95 godina osnutka Ekonomskog fakulteta Dekan mi je uručio nagradu Mijo Mirković za knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku.  
 
_______________________________________________
 
15. listopada 2015. u Hrvatskom saboru primio sam Državnu nagradu za znanost u kategoriji znanstvenih novaka. Nagradu su mi uručili predsjednik Sabora Josip Leko i Ministar obrazovanja, znanosti i sporta Vedran Mornar. Nagradu sam dobio za "značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti, polje ekonomije, za velik broj radova visoke vrsnoće objavljenih u 2014. godini." Cijelu Odluku o dodjeli nagrade možete pročitati ovdje.

_______________________________________________
 
1. srpnja 2015. započeo je 15-mjesečni projekt "Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku" financiran od strane Europskog socijalnog fonda (ESF-a), na kojem sam jedan od pet istraživača. Sve informacije o projektu možete pronaći ovdje, a projekt je medijski popraćen i od strane poslovnog tjednika Lider.
_______________________________________________

U srpnju i kolovozu 2015. objavljena su mi dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima indeksiranima u bazama Current Contents i Web of Science. Prvi rad pod naslovom "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states" objavljen je u austrijskom časopisu Empirica. Za taj rad Austrijska središnja banka mi je dodijelila nagradu Olga Radzyner (vidi dolje), a rad je dostupan na ovom linku. Drugi rad pod naslovom "From financial integration to sudden stops? New evidence from EU transition countries" objavljen je u časopisu Czech Journal of Economics and Finance te je dostupan ovdje.
_______________________________________________

U lipnju 2015. objavljen mi je znanstveni rad "Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon?" u međunarodnom časopisu Emerging Markets Finance and TradeRad sam napisao u koautorstvu s kolegama Vladimirom Arčabićem i Petrom Sorićem s EFZG-a.  Pregled najvažnijih zaključaka objavljen je na portalu Banka.hr. U radu se odgovara na pitanje u kojoj mjeri su za kretanje inflacije u Hrvatskoj i novim zemljama članicama EU-a važni domaći faktori, a u kojoj mjeri kretanja u eurozoni, je li se taj odnos mijenjao u posljednjih 15-ak godina te kakve su implikacije dobivenih rezultata za vođenje ekonomske politike. Rad možete preuzeti na ovom linku.
_______________________________________________

Od siječnja 2015. recenziram znanstvene radove za časopis Journal of Macroeconomics.
_______________________________________________
 
U okviru konferencije "Conference on European Economic Integration 2014" održanoj u Beču 24. i 25. studenog 2014. primio sam nagradu "Olga Radzyner". Riječ je o nagradi koju Austrijska središnja banka (ÖNB) dodjeljuje mladim znanstvenicima s područja Srednje i Istočne Europe za najbolja istraživanja u području europskih ekonomskih integracija. Rad kojim sam osvojio nagradu zove se "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states".

Nagradu osobno uručuje guverner Austrijske središnje banke Ewald Nowotny (na slici).
 
 
_______________________________________________


U studenom 2014. u izdanju Ekonomskog fakulteta – Zagreb objavio sam knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku. Knjigu je moguće kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta.
 
 
OBAVIJESTI STUDENTIMA
 
Gospodarstvo Hrvatske

Preduvjet za polaganje ispita iz Gospodarstva Hrvatske su položene Osnove ekonomije.

Rezultati ispita (1.2.2016.)


 
Makroekonomija EU

Rezultati ispita (28.9.2015.)
 

Makroekonomija

Ispite prof. Jovančević i prof. Šimurine više ne ispravljam ja, već osoba koja je na rasporedu pisanja ispita navedena da obavlja uvide za studente navedenih profesora.
 


NOTIFICATIONS (BDiB)

Office hours:
Mondays
9:30 am - 12:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
 
Economics of European Union


Exam results (8 Jun 2015)